Poland

Składka na Fundusz podniesie ceny mieszkań

Na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zbierane maj¹ byæ œrodki na wypadek m.in.upad³oœci inwestora.

Przyjêta przez Sejm ustawa niewiele ró¿ni siê od projektu, który wp³yn¹³ pod koniec lutego. Jedna z poprawek usunê³a nielogicznie skonstruowany przepis, który nakazywa³ deweloperowi pokryæ po³owê kosztów opinii rzeczoznawcy maj¹tkowego powo³anego przez nabywcê, który nie stwierdzi³ podstaw do wypowiedzenia przez konsumenta umowy z deweloperem (ze wzglêdu na rzekom¹ istotn¹ wadê lokalu).

Do najwa¿niejszych zmian zaliczyæ trzeba Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Zbieraæ ma on œrodki na wypadek m.in. upad³oœci dewelopera. Wysokoœæ sk³adki na fundusz ma byæ uzale¿niona od rachunku powierniczego, za którego poœrednictwem dzia³a przedsiêbiorca. W przypadku rachunku otwartego (gdy bank uwalnia œrodki dla dewelopera w miarê postêpu prac na budowie) sk³adka ma wynieœæ maksymalnie 2 proc. ceny mieszkania, a przy rachunku zamkniêtym (mniej popularnym) – 0,2 proc.

Nowa ustawa deweloperska ma obj¹æ swoimi regulacjami (w tym koniecznoœci¹ wnoszenia sk³adki na nowy fundusz) równie¿ gotowe mieszkania. Po raz pierwszy znajd¹ siê w niej przepisy dotycz¹ce umów rezerwacyjnych.

Na deweloperów na³o¿one zostan¹ jeszcze bardziej szczegó³owe obowi¹zki raportowania swej kondycji bankom kredytuj¹cym. I tak np. bank nie bêdzie móg³ przelaæ œrodków deweloperowi tytu³em kolejnej transzy, jeœli ten nie oœwiadczy, ¿e nie zalega np. z podatkami.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu

Football news:

Neymar on contract extension: Happy to stay at PSG. I will try to fulfill our main dream - to win the Champions League
Neymar has extended his contract with PSG until 2025
Zidane on Hazard laughing after Chelsea: Eden apologized, he didn't mean to offend anyone. This is in the past
Juventus refused to sell de Ligt to Chelsea and Barca. The offers came about 10 days ago
Real Madrid, Barcelona and Juve sent letters to 7 Super League clubs and threaten them with legal consequences for withdrawing from the tournament
Julen Lopetegui: Zidane is the perfect coach for Real Madrid. His work speaks for itself
Hazard will be hard to convince to leave Real Madrid. He receives 15 million euros, his contract is valid for another 3 years