Poland

Słynny kanadyjski cyrk uratowany od bankructwa

Cirque du Soleil

Bloomberg

Kanadyjska grupa cyrkowa Cirque du Soleil znalaz³a inwestora, co oznacza, ze nie grozi jej ju¿ bankructwo. Cirque du Soleil Entertainment Group w czerwcu z³o¿y³a do s¹du wniosek o ochronê przed wierzycielami. Nowi inwestorzy to grupa wierzycieli.

Nowi nabywcy, w tym Catalyst Capital Group, z³o¿yli ofertê ju¿ w lipcu. Zast¹pi³a ona wczeœniejsz¹ propozycjê dokapitalizowania cyrku przez dotychczasowych udzia³owców oraz dofinansowania przez rz¹d prowincji Quebec.

Najs³ynniejsza trupa teatralno-cyrkowa musia³a z powodu pandemii odwo³aæ wystêpy i zredukowaæ zatrudnienie o 95 procent. Prezesem i dyrektorem wykonawczym pozostanie Daniel Lamarre, a g³ówna siedziba firmy pozostanie w stolicy prowincji Quebec - Montrealu.

Dwaj najwiêksi nabywcy s³ynnej grupy cyrkowej to Catalyst Capital Group, kanadyjska firma specjalizuj¹ca siê w prywatnych inwestycjach, oraz Acies Acquisition Corp, która miesi¹c temu zadebiutowa³a na gie³dzie Nasdaq.

Cirque du Soleil

Bloomberg

Inwestorzy poinformowali, ¿e dodatkowe fundusze maj¹ Cirque du Soleil Entertainment Group zapewnia solidne podstawy i pozwoliæ na wznowienie dzia³alnoœci. Czêœci¹ planu ratunkowego ma te¿ byæ szukanie nowych rynków i produktów a tak¿e "wzmocnienie wykorzystania wartoœci intelektualnej nale¿¹cej do cyrku".

Kanadyjska grupa cyrkowa Cirque du Soleil istnieje od prawie 40 lat. Powsta³a w miejscowoœci Baie-Saint-Paul w 1984 r. Za³o¿yli j¹ byli artyœci uliczni: Guy Laliberté i Gilles Ste-Croix.Przed pandemi¹ koronawirusa zatrudnia³a 3,5 tysi¹ca osób i by³a przedsiêbiorstwem zyskownym. Po wybuchu pandemii i odwo³aniu wszystkich wystêpów grupa musia³a zwolniæ niemal wszystkich pracowników.

Wed³ug kanadyjskich mediów sytuacja finansowa Cirque du Soleil przed pandemia nie by³a wcale taka dobra, jak twierdzi grupa w oficjalnych komunikatach. Zad³u¿enie firmy wynosi³o ponad 900 mln dolarów amerykañskich.

Football news:

Gasperini about the Beginning of: He has good technique, but Atalanta needs sharpness in attack. I am sure he will give it to us
The first player bought for cryptocurrency was ex-forward Castilla Barral
Playing on artificial turf is not football. Koeman before the game with Cornell of the 3rd division
The Premier League voted to introduce two substitutions due to concussions
Klopp on 0:0 with Manchester United: Not a disaster, not ideal. There are a lot of good things in the Liverpool game, but no one cares
Ronald Koeman: I hope Messi's suspension will be reduced. I think there is something to challenge
Arsenal have terminated their contract with Sokratis