Poland

SN: skarga Ziobry oparta na wybiórczych dowodach

S¹d Najwy¿szy oddali³ skargê nadzwyczajn¹ Prokuratora Generalnego w sprawie uchylenia œrodka zabezpieczaj¹cego w postaci pobytu w zak³adzie psychiatrycznym w stosunku do sprawcy, wobec którego stwierdzono niepoczytalnoœæ w czasie pope³nienia czynu zabronionego.

W skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny postawi³ zarzut oczywistej sprzecznoœci istotnych ustaleñ s¹du odwo³awczego z treœci¹ zebranego w sprawie materia³u dowodowego, polegaj¹c¹ na przyjêciu przez s¹d odwo³awczy braku podstaw do dalszego stosowania œrodka zabezpieczaj¹cego w postaci pobytu w zak³adzie psychiatrycznym podejrzanego. Decyzjê tê podjêto na podstawie opinii bieg³ych psychiatrów i psychologa, w nastêpstwie czego dosz³o faktycznie do utrzymania w mocy postanowienia s¹du I instancji o uchyleniu wobec podejrzanego œrodka zabezpieczaj¹cego w postaci pobytu w zak³adzie psychiatrycznym.

Zdaniem autora skargi, dotychczasowa linia ¿yciowa podejrzanego, a zw³aszcza okolicznoœci, i¿ leczy³ siê on od wielu lat psychiatrycznie oraz w przesz³oœci rezygnowa³ z tego leczenia (co skutkowa³o pope³nieniem przez niego czynu zabronionego), treœæ opinii psychiatrycznej, wydanej w trakcie tocz¹cego siê w zwi¹zku z powy¿szym czynem postêpowania karnego, œwiadczy³y o tym, ¿e leczenie podejrzanego w warunkach ambulatoryjnym by³oby nieskuteczne.

W opinii PG, nadal aktualna pozostaje zatem potrzeba dalszego stosowania œrodka zabezpieczaj¹cego w postaci pobytu w zak³adzie psychiatrycznym, co mia³oby zapobiec ponownemu pope³nieniu przez podejrzanego czynu zabronionego o znacznej spo³ecznej szkodliwoœci.

S¹d Najwy¿szy (sygn. akt ?I NSNk 2/20) uzna³, ¿e przytoczona argumentacja nie wype³ni³a przes³anki szczególnej skargi nadzwyczajnej w postaci oczywistej sprzecznoœci stanu faktycznego z zebranym w sprawie materia³em dowodowym.

- Odmiennoœæ wniosków wynikaj¹cych z dwóch ró¿nych opinii bieg³ych o stanie psychicznym sprawcy, sporz¹dzonych na innych etapach postêpowania, w oparciu o odrêbne podstawy prawne i maj¹cych na celu wykazanie innych okolicznoœci (pierwsza – ustalenia, czy sprawca dopuœci³ siê zarzucanego mu czynu w stanie niepoczytalnoœci oraz druga - weryfikacji, czy konieczne jest dalsze stosowanie wobec niego œrodka zabezpieczaj¹cego w postaci pobytu w zak³adzie psychiatrycznym, w zwi¹zku z up³ywem 6-miesiêcznego okresu, w przypadku którego wymagane jest ustalenie potrzeby dalszego stosowania tego œrodka) nie mo¿e zostaæ uznana za przes³ankê œwiadcz¹c¹ o b³êdnej ocenie przez s¹d stanu faktycznego sprawy. Tym bardziej nie mo¿e byæ to b³¹d oczywisty - wskaza³ SN.

S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e "dla uchylenia postanowienia s¹du nie by³o wystarczaj¹ce samo przekonanie autora skargi nadzwyczajnej, zbudowane na wybiórczo wybranych dowodach, ¿e w dalszym ci¹gu istnieje wysokie prawdopodobieñstwo, i¿ sprawca mo¿e pope³niæ ponownie czyn zabroniony o znacznej spo³ecznej szkodliwoœci w zwi¹zku z chorob¹ psychiczn¹".

- Znamienne s¹ w tym wzglêdzie równie¿ ustalone w trakcie postêpowania okolicznoœci, ¿e podejrzany odbywa aktualnie bez zak³óceñ orzeczone wobec niego œrodki zabezpieczaj¹ce, regularnie kontynuuje leczenie, jak równie¿ ma ustabilizowan¹ sytuacjê osobist¹ i rodzinn¹. Wzglêdy te przemawiaj¹ przeciwko uchyleniu zaskar¿onego postanowienia oraz umieszczeniu go w zak³adzie psychiatrycznym - podkreœli³ SN.

Football news:

Neymar: I owe Mbappe the adaptation in France and the joy of being here
Joao Felix was injured again. He will miss 10 days
The Bundesliga said goodbye to Monday's matches with Hoffenheim and Bayer zeros. Their cancellation was sought by fans
Mino Raiola: Borussia do not want to sell Holand in the summer. I respect this position, but this does not mean that I agree with it
Alexander Golovin: I enjoy giving such programs. This is my job
West Brom have scored 8 goals in their last 2 matches. For the previous 10 games, only 6 goals were scored
VAR did not count West Brom's goal for offside. Although the author of the goal was probably in the right position