Poland

Sondaż: Zamknąć cmentarze? Więcej Polaków przeciw niż za

Cmentarz

stock.adobe.com

"Czy Pani/Pana zdaniem rz¹d powinien zamkn¹æ cmentarze w zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiczn¹ w kraju i zbli¿aj¹cymi siê Uroczystoœciami Wszystkich Œwiêtych?" - takie pytanie zadaliœmy uczestnikom sonda¿u SW Research dla rp.pl.

Mimo wprowadzenia surowych obostrzeñ rz¹d - w obliczu zbli¿aj¹cych siê Uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych - nie zdecydowa³ siê na zamkniêcie cmentarzy. Prezydent i premier ograniczyli siê do apeli do Polaków, aby ci zdecydowali siê na wizyty na cmentarzach przed i po 1 listopada, tak aby unikn¹æ t³oku w dniu Uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych.

Uczestników sonda¿u SW Research dla rp.pl zapytaliœmy czy - w zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiczn¹ w Polsce - cmentarze powinny zostaæ zamkniête przed 1 listopada.

Na tak zadane pytanie 33,6 proc. respondentów odpowiedzia³o "tak".

41,4 proc. ankietowanych udzieli³o odpowiedzi "nie".

25 proc. respondentów wybra³o odpowiedŸ "nie mam zdania".

- Ewentualne zamkniêcie cmentarzy czêœciej krytycznie oceniaj¹ kobiety (45%) ni¿ mê¿czyŸni (37%). Zamkniêciu nekropolii sprzeciwia siê czêœciej ni¿ co druga osoba miêdzy 25 a 34 rokiem ¿ycia i blisko co druga osoba zarabiaj¹ca od 2001 z³ do 3000 z³. Z uwagi na miejsce zamieszkania najwiêcej respondentów krytykuj¹cych pomys³ zamkniêcia cmentarzy znajduje siê wœród osób z miast licz¹cych od 100 tys. do 199 tys. mieszkañców (48%), a poparcie dla tego pomys³u czêœciej wykazuj¹ osoby z ma³ych miast i z miast od 200 do 499 tys. mieszkañców (po 41%) - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager.

Badanie zosta³o przeprowadzone przez agencjê badawcz¹ SW Research wœród u¿ytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21.10-22.10.2020 r. Analiz¹ objêto grupê 800 internautów powy¿ej 18. roku ¿ycia. Próba zosta³a dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby zosta³a skorygowana przy u¿yciu wagi analitycznej tak, by odpowiada³a strukturze Polaków powy¿ej 18. roku ¿ycia pod wzglêdem kluczowych cech zwi¹zanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzglêdniono zmienne spo³eczno-demograficzne.

Football news:

Salzburg scored 8 goals in the Austrian League match. Game with Lokomotiv on Tuesday
Juve have not won any of their three Serie A matches without Ronaldo
Scott Micromini: Pogba is misunderstood. This is an amazing player, his failures fanned
Andrea Pirlo: Ronaldo is an additional advantage, but Juve must play their own football without him
Inzaghi on the draw with Juve: we Could have won if Benevento had been smarter on the counterattack
Milner about VAR: We need a serious discussion. I feel that I have cooled down to the game in its current state
Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results