Poland

Straty związane z odwołanym urlopem pokryje pracodawca

Adobe Stock

Pracodawca ma obowi¹zek pokryæ koszty, które pracownik poniós³ w bezpoœrednim zwi¹zku z odwo³aniem go z urlopu wypoczynkowego.

- Czy pracodawca ponosi koszty spowodowane odwo³aniem pracownika z urlopu? Chodzi o rezerwacje hotelowe i koszty biletów lotniczych – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 167 § 2 kodeksu pracy pracodawca ma obowi¹zek pokryæ koszty poniesione przez pracownika w bezpoœrednim zwi¹zku z odwo³aniem go z urlopu. Przepisy nie precyzj¹ jednak, które wydatki pracownika zawieraj¹ siê w powy¿szym obowi¹zku. Tym samym pracodawcy powinni indywidualnie rozpatrywaæ ka¿dy przypadek i podejmowaæ decyzje w zale¿noœci od konkretnych okolicznoœci dotycz¹cych urlopu danej osoby. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ zwracane wydatki musz¹ pozostawaæ w bezpoœrednim zwi¹zku z odwo³aniem pracownika z urlopu wypoczynkowego.

Czytaj tak¿e:

Odwo³anie z urlopu: uprawnienia pracodawcy, prawa pracownika

Do kosztów bezpoœrednich zalicza siê wydatki ju¿ poniesione przez pracownika w zwi¹zku z urlopem, jak równie¿ – w niektórych okolicznoœciach – wydatki zaplanowane przez niego „z góry". W szczególnoœci...

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it