Poland

Swarzędz: Nowe magazyny na 10 hektarach

materia³y prasowe

Pod Poznaniem powstanie Panattoni Park Poznañ East Gate o powierzchni 45,1 tys. mkw. Budowa rozpocznie siê w drugim kwartale.

To pierwszy park Panattoni na wschód od Poznania. Magazyny powstan¹ w Paczkowie, w gminie Swarzêdz, w pobli¿u drogi krajowej nr 92, na dzia³ce o powierzchni 10 hektarów. - Poznañ to jeden z najatrakcyjniejszych rynków logistycznych i dystrybucyjnych w Polsce. Mamy tutaj ogromne zaplecze magazynowe – ok. 940 tys. mkw. wybudowanej powierzchni – podaje Panattoni w komunikacie. – To zarówno obiekty typu BTS (na konkretne zamówienie) dla firm takich jak Amazon czy Raben, jak i parki magazynowo-produkcyjne typu multi-let. Do tej pory wszystkie nasze obiekty by³y zlokalizowane na zachód i po³udnie od stolicy Wielkopolski, w bliskim s¹siedztwie autostrady A2 i obwodnicy Poznania.

Panattoni Park Poznañ East Gate jest pierwsz¹ inwestycj¹ dewelopera na wschód od Poznania, z bardzo dobrym po³¹czeniem z drog¹ ekspresow¹ S5. - Strategiczne po³o¿enie geograficzne Poznania i dogodna infrastruktura komunikacyjna otwieraj¹ wiele mo¿liwoœci  prowadzenia dystrybucji i na rynku krajowym, i zagranicznym – mówi Katarzyna Kujawiak z Panattoni, t³umacz¹c tym du¿e zainteresowanie najemców, tak¿e zagranicznych, powierzchniami magazynowymi w rejonie Poznania.

Zwraca te¿ uwagê na potencja³ ekonomiczny regionu i dostêp do wykwalifikowanych pracowników.

Panattoni Park Poznañ East Gate to jedna hala o powierzchni 45,1 tys. mkw. - Najemcy z ró¿nych bran¿ bêd¹ mogli korzystaæ z elastycznych modu³ów, które pozwol¹ na obs³ugê zarówno procesów magazynowych, jak i produkcyjnych. Obiekt bêdzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Very Good, co oznacza, ¿e spe³ni wysokie wymagania œrodowiskowe, a jego eksploatacja bêdzie tañsza – mówi¹ przedstawiciele dewelopera. - Budynek zostanie wyposa¿ony m.in. w systemy ograniczaj¹ce zu¿ycie energii i wody, a dziêki zwiêkszonej izolacji œcian i dachu przyczyni siê do mniejszej emisji CO2. Na terenie parku znajd¹ siê tak¿e miejsca do ³adowania samochodów elektrycznych.

Football news:

President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned
Lucescu about Dynamo Kyiv in the 1/8 finals of the Europa League: If they had said this in the summer, no one would have believed it