Poland

Szpaler na treningu. Jan Bednarek został w hotelu

PAP/Adam War¿awa

- Czujê siê dobrze, po kontuzji nie ma œladu - mówi Maciej Rybus. Obroñca Lokomotiwu Moskwa za trzy dni na Euro 2020 powinien byæ podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski.

Korespondencja z Gdañska

Rybus ostatni raz spêdzi³ na boisku 90 minut miesi¹c temu. 31-latek podczas fina³u Pucharu Rosji dozna³ kontuzji i przez kilka tygodni wraca³ do zdrowia. Mecz towarzyski Polska - Rosja obejrza³ z ³awki rezerwowych, podczas spotkania z Islandczykami zagra³ 10 minut. Sam zawodnik zapewnia jednak, ¿e na sam turniej bêdzie gotowy.

Jego rywalem w walce o miejsce na boisku jest Tymoteusz Puchacz. Zawodnik Lecha Poznañ dobrze spisuje siê pod bramk¹ rywali, ale s³abiej radzi sobie w defensywie. - Gra³ w tych dwóch meczach wiêcej, kiedy ja nie mog³em z powodu urazu. Teraz wszystko jest ju¿ jednak w porz¹dku. Decyzja nale¿y do trenera. Sami nie wiemy, jaki bêdzie sk³ad - podkreœla nasz zawodnik.

Rybus o wystêp Polaków na Euro 2020 jest spokojny. - Przed poprzednimi mistrzostwami Europy wyniki meczów towarzyskich nie napawa³y optymizmem, a jak by³o we Francji, ka¿dy wie. Atmosfera na pewno jest dobra. Wiadomo, ¿e chcia³oby siê zawsze wygrywaæ, ale najwa¿niejsze, ¿eby z form¹ trafiæ na turniej - mówi.

Bia³o-czerwoni w pi¹tek mieli jeden trening. Zajêcia rozpocz¹³ szpaler dla œwiêtuj¹cego urodziny Tomasza Kêdziory. Udzia³ w treningu wziê³o 24 zawodników, zabrak³o tylko Jana Bednarka. Dzieñ wczeœniej obroñca tylko truchta³. - Mia³ swój trening w hotelu i zabiegi - uspokaja rzecznik prasowy reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski. Innych problemów zdrowotnych w zespole nie ma.

Naszych reprezentantów przed meczem ze S³owakami czekaj¹ jeszcze dwa treningi. Polacy polec¹ do Sankt Petersburga w niedzielê po po³udniu, dzieñ przed spotkaniem. Poniedzia³kowe spotkanie rozpocznie siê o godzinie 18:00.

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it