Poland

Tajemnicza eksplozja w kościele baptystów w USA

FBI i lokalna policja badaj¹ eksplozjê, do której dosz³o w sobotê w koœciele pod Los Angeles. Pod œwi¹tyni¹ organizowa³y siê wczeœniej protesty, zwi¹zane z g³oszonym tam przes³aniem przeciwko spo³ecznoœci LGBT.

Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce zdarzenia o 4.30 w nocy. Pocz¹tkowo s¹dzili, ¿e chodzi o wandala, który wybi³ okna w koœciele baptystów First Works w mieœcie El Monte. Jednak póŸniej zauwa¿yli, ¿e ze œrodka wydobywa siê dym - powiedzia³ dziennikarzom Christopher Cano z miejskiej policji.

- Wtedy zdaliœmy sobie sprawê, ¿e okna nie zosta³y rozbite, ¿e faktycznie zosta³y wybite w wyniku jakiejœ eksplozji - powiedzia³ Cano.

Rzeczniczka FBI Laura Eimiller poinformowa³a, ¿e w zdarzeniu nikt nie zosta³ ranny. W³adze na razie nie przekaza³y, jaka jest skala zniszczeñ wewn¹trz koœcio³a.

Eimiller powiedzia³a, ¿e na razie incydent nie jest badany pod k¹tem przestêpstwa z nienawiœci, ale „zawsze bêdzie to traktowane jako teoria, gdy atakowany jest dom modlitwy”.

Wczeœniej œwi¹tynia wielokrotnie by³a krytykowana ze wzglêdu na treœci w niej g³oszone. Na czele parafii stoi pastor Bruce Mejia, który potêpi³ zwi¹zki osób tej samej p³ci. Wed³ug oœwiadczenia, zamieszczonego na stronie internetowej koœcio³a, wierni uwa¿aj¹ homoseksualizm za „grzech i obrzydliwoœæ, któr¹ Bóg karze œmierci¹”.
The Southern Poverty Law Centre, organizacja non-profit, specjalizuj¹ca siê w sporach s¹dowych o prawa obywatelskie, umieœci³a koœció³ na liœcie obserwowanych w 2019 roku „grup nienawiœci przeciwko LBGTQ”.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7