Poland

Tereny nienaruszone ekologicznie stanowią już tylko 3% lądów

Serengeti

ray rui/ Unsplash

Naukowcy odkryli, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ ziemskich siedlisk l¹dowych straci³a swoj¹ integralnoœæ ekologiczn¹, równie¿ na obszarach sklasyfikowanych wczeœniej jako nienaruszone.

W badaniach przeprowadzonych w ci¹gu ostatniej dekady próbowano okreœliæ, jak nienaruszone s¹ ekosystemy w skali globalnej, korzystaj¹c ze zdjêæ satelitarnych. Ich szacunki sugeruj¹, ¿e od 20% do 40% powierzchni planety mo¿na uznaæ za nienaruszone ekologicznie. Jednak to, co mo¿na wykryæ za pomoc¹ satelitów, jest kiepsk¹ miar¹ tego, jak dzikie jest faktycznie siedlisko.

Dlatego w najnowszym badaniu naukowcy zastosowali inn¹ definicjê nienaruszonych ekosystemów, która rozwa¿a, czy wszystkie gatunki, o których wiadomo, ¿e wystêpowa³y na danym obszarze, s¹ nadal obecne i czy s¹ wystarczaj¹co liczne, aby odgrywaæ swoje role ekologiczne.

Okaza³o siê, ¿e jedynie 2,8% powierzchni l¹du planety mo¿na uznaæ za rzeczywiœcie nienaruszone. Niewielkie fragmenty wielkoœci 10 000 kilometrów kwadratowych lub wiêksze, s¹ rozrzucone w ró¿nych miejscach na ca³ym œwiecie.

Nale¿¹ do nich m.in. Park Narodowy Nouabale-Ndoki w Kongo, Serengeti-Ngorongoro w Tanzanii, rdzenne terytorium Alto Rio Negro w Amazonii i Park Narodowy Kawésqar w po³udniowym Chile. S¹ to bardzo rzadkie i szczególne miejsca, które nale¿y zachowaæ, ale tylko 11% z nich znajduje siê na obszarze chronionym.

Naukowcy wyjaœniaj¹, ¿e tam, gdzie gatunek wygin¹³, pierwotnej dziczy nie mo¿na przywróciæ. Ale tam, gdzie gatunki zosta³y lokalnie wytêpione, ale przetrwa³y gdzie indziej, istnieje nadzieja na przywrócenie integralnoœci ekosystemu poprzez ponowne wprowadzenie gatunków. Bêdzie to wymaga³o znacznego zaanga¿owania ze strony rz¹dów i organów miêdzynarodowych, poniewa¿ ponowne wprowadzenie bêdzie wymaga³o wysi³ku i poci¹gnie za sob¹ niema³e koszty.

W pierwszej kolejnoœci nale¿y wyeliminowaæ pierwotne zagro¿enia dla dzikiej przyrody. Szacuje siê jednak, ¿e ekosystemy ze spo³ecznoœciami dzikich zwierz¹t na historycznym poziomie liczebnoœci i aktywnoœci mog¹ zostaæ odtworzone nawet na 20% powierzchni Ziemi. Koncentruj¹c siê na obszarach œwiata, w których siedlisko wydaje siê nienaruszone na podstawie zdjêæ satelitarnych, zidentyfikowaliœmy miejsca, w których zginê³o piêæ lub mniej du¿ych gatunków zwierz¹t i gdzie mo¿e byæ mo¿liwe ich przywrócenie.

„Ochrona nienaruszonych ekosystemów ma kluczowe znaczenie dla zachowania ró¿norodnoœci biologicznej na Ziemi, a co za tym idzie dla us³ug, które te ekosystemy zapewniaj¹ ludziom” – mówi Kimberly Komatsu z Smithsonian Environmental Research Center w Edgewater w stanie Maryland.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude