Poland

Trudna sytuacja w koalicji. Pilna narada władz PiS

We wtorek Sejm mia³ g³osowaæ nad ostatecznym kszta³tem ustawy, która ma zlikwidowaæ otwarte fundusze emerytalne. W ostatniej chwili projekt zosta³ wycofany z planu g³osowañ. To druga taka decyzja.

Nieoficjalnie mówi siê, ¿e to efekt sporów w Zjednoczonej Prawicy, w wyniku których PiS ma k³opoty z zagwarantowaniem sobie wiêkszoœci w czasie g³osowañ w Sejmie. 

Jak informuje WP.pl, sytuacja w koalicji by³a tematem niedzielnej rozmowy w³adz PiS w Krakowie. Zwo³ano tak¿e na wtorek obrady Prezydium Komitetu Politycznego PiS.

Jak nieoficjalnie informuj¹ politycy partii, jest œwiadomoœæ, ¿e trzeba ruszyæ z miejsca, "ale nie bardzo wiadomo, jak".

Politycy PiS próbuj¹ teraz przekonaæ pojedynczych pos³ów Solidarnej Polski do poparcia w Sejmie Funduszu Odbudowy. Jednoczeœnie pos³owie z partii Jaros³awa Kaczyñskiego maj¹ œwiadomoœæ, jakie jest stanowisko ludzi Zbigniewa Ziobry, dlatego licz¹ w tej sprawie na opozycjê.

- Te miliardy naprawdê nie s¹ dla nas. Z tych pieniêdzy na rozwój bêd¹ korzystaæ tak¿e kolejne ekipy rz¹dz¹ce. Polacy s¹ naprawdê m¹drzejsi od polityków i wiedz¹, ¿e ten ogromny zastrzyk pieniêdzy jest szans¹ na odbudowê po pandemii. Gdybyœmy to zaprzepaœcili, ludzie nie wybaczyliby nie tylko nam, ale ca³ej klasie politycznej - mówi WP.pl polityk PiS.

Football news:

Neymar has extended his contract with PSG until 2025
Zidane on Hazard laughing after Chelsea: Eden apologized, he didn't mean to offend anyone. This is in the past
Juventus refused to sell de Ligt to Chelsea and Barca. The offers came about 10 days ago
Real Madrid, Barcelona and Juve sent letters to 7 Super League clubs and threaten them with legal consequences for withdrawing from the tournament
Julen Lopetegui: Zidane is the perfect coach for Real Madrid. His work speaks for itself
Hazard will be hard to convince to leave Real Madrid. He receives 15 million euros, his contract is valid for another 3 years
Neymar will receive 30 million euros a year under a new contract with PSG