Poland

Trybunał opublikował wniosek premiera ws. Traktatu o UE

Na stronie Trybuna³u Konstytucyjnego opublikowany zosta³ wniosek premiera Mateusza Morawieckiego o zbadanie zgodnoœci z konstytucj¹ trzech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej, które umo¿liwiaj¹ odst¹pienie od stosowania Konstytucji RP.

Wniosek nosi datê 28 marca i liczy 129 stron (zobacz jego treœæ). Trybuna³ podaje, ¿e  dokument wp³yn¹³ do jego sekretariatu 15 kwietnia.

Premier Mateusz Morawiecki kwestionuje trzy przepisy Traktatu o Unii Europejskiej z  7 lutego 1992 r. (dalej TUE):

- art. 1 akapit pierwszy i drugi w zw. z art. 4 ust. 3  rozumiany w ten sposób, ¿e uprawnia lub zobowi¹zuje organ stosuj¹cy prawo do odst¹pienia od stosowania Konstytucji RP lub nakazuje stosowaæ przepisy prawa w sposób niezgodny z Konstytucj¹ RP;

- art. 19 ust. 1 akapit drugi w zw. z art. 4 ust. 3 rozumiany w ten sposób, ¿e ze wzglêdu na zapewnienie skutecznej ochrony prawnej organ stosuj¹cy prawo jest uprawniony lub zobowi¹zany stosowaæ przepisy prawa w sposób niezgodny z Konstytucj¹, w tym stosowaæ przepis, który na mocy orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ jako niezgodny z ustaw¹ zasadnicz¹;

Szef rz¹du przyznaje we wniosku, ¿e takie rozumienie norm TUE widaæ wyraŸnie w orzecznictwie zarówno Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich jak i funkcjonuj¹cego obecnie Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej TSUE (od 1 grudnia 2009 r.). Trybuna³ wywodzi szereg zasad ogólnych z „ducha Traktatu" albo „natury porz¹dku unijnego". Jednak zdaniem premiera norma, która "uprawnia lub zobowi¹zuje organ stosuj¹cy prawo do odst¹pienia od stosowania Konstytucji RP lub nakazuje stosowaæ przepisy prawa w sposób niezgodny z Konstytucj¹ RP, budzi daleko id¹ce i uzasadnione w¹tpliwoœci konstytucyjne, nie znajduj¹c równie¿ potwierdzenia w tekœcie traktatów bêd¹cych przedmiotem kontroli TK".

Premier wskaza³ równie¿, ¿e legitymacja Trybuna³u Konstytucyjnego do badania zgodnoœci prawa Unii Europejskiej wynika wprost z polskiej konstytucji.

Pierwszeñstwo stosowania jest wiêc wycinkowe, dotyczy kompetencji unijnych i równoczeœnie warunkowe, gdy¿ nie zmienia hierarchii Ÿróde³ prawa i jako takie jest podporz¹dkowane normom o randze konstytucyjnej, które stanowi¹ ostateczne kryterium walidacyjne wszelkich norm stosowanych na terytorium danego kraju. Przejaw tak ujmowanego pierwszeñstwa stosowania prawa unijnego stanowi kontrola konstytucyjnoœci tego prawa i aktów instytucji UE, sprawowana przez wiele najwy¿szych organów s¹dowych Pañstw Cz³onkowskich, w szczególnoœci zaœ przez s¹dy konstytucyjne.

Football news:

Milan, Napoli and Juventus qualify for the Champions League in the round before the end of Serie A
Griezmann, ter Stegen, Langle and Pedri did not receive ratings from Marca for the game with Celta
Eibar relegated to Segunda after 7 years in the Primera, the last match of the season - with Barca
In La Liga, there is still fun: Barcelona pulled away, Atletico almost fell from first place (lost 0:1 on k 82nd)
Barcelona for the first time under Messi, three matches do not win at home in La Liga
Suarez scored the 10th winning goal of the La Liga season
Simeone on 2:1 with Osasuna: Football is about taking chances when it really matters