Poland

Trzaskowski: To polityka zmienia Szymona Hołownię

We wtorek Szymon Ho³ownia poinformowa³ na konferencji prasowej, ¿e do ko³a parlamentarnego Polska 2050 do³¹cza pose³ KO Miros³aw Suchoñ, struktury samorz¹dowe zasilaj¹ natomiast Grzegorz Nowosielski (burmistrz Wyszkowa) i Wanda Brociek (sto³eczna dzia³aczka).

- Nasza partia rozwija siê we wszystkich województwach. Dzisiaj chcê przedstawiæ nowych dzia³aczy, to z nimi na pok³adzie chcemy zrealizowaæ nasze cele, pokazaæ, ¿e nowa jakoœæ jest mo¿liwa - mówi³ Ho³ownia.

Oznacza to, ¿e ko³o Polska 2050 sk³ada siê z piêciu pos³ów. Wczeœniej do Ho³owni do³¹czyli Hanna Gill-Pi¹tek, Paulina Hennig-Kloska, Joanna Mucha i Tomasz Zimoch.

- Ubolewam nad tym, je¿eli ktokolwiek odchodzi z Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, bo to powinno dawaæ nam do myœlenia. Natomiast niestety tak jest, ¿e s¹ politycy, którzy przez ca³y czas szukaj¹ swojego miejsca na scenie politycznej, ¿e jednak chc¹ byæ w ugrupowaniu, które w tym momencie zyskuje, ¿e chc¹ byæ w ugrupowaniu, w którym mog¹ byæ bardziej widoczni, bo konkurencja w nim jest mniejsza - skomentowa³ w rozmowie z Polsat News Rafa³ Trzaskowski.

- Powinniœmy wyci¹gaæ z tego wnioski, staraæ siê, by Platforma Obywatelska by³a jak najbardziej otwarta i atrakcyjna i oczywiœcie szukaæ porozumienia w opozycji - doda³.

Jednoczeœnie prezydent Warszawy uwa¿a, ¿e "gdyby Szymon Ho³ownia skupi³ siê na pozyskiwaniu wyborców niezdecydowanych, tych którzy do tej pory g³osowali na prawicê, to móg³bym temu tylko przyklasn¹æ".

- Mam nadziejê, ¿e zamiast przejmowaæ naszych pos³ów, to inne partie opozycyjne te¿ bêd¹ gotowe rozmawiaæ byæ mo¿e o wspólnym rz¹dzie, a byæ mo¿e o wspólnej liœcie do parlamentu - mówi³.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude