Poland

Turka prawie tak łatwo zatrudnić jak obywatela Unii

Nadal obowi¹zuj¹ specjalne warunki zwi¹zane z zatrudnieniem obywateli tureckich w Polsce. Legalne zatrudnienie musi iœæ jednak w parze z legalnym pobytem, a tu u³atwieñ nie ma.

Ka¿dy, kto mia³ okazjê zajmowaæ siê w swoim ¿yciu zawodowym zatrudnieniem cudzoziemca w Polsce wie, ¿e prawo imigracyjne w naszym kraju nale¿y do restrykcyjnych, a wymogi prawne – stawiane zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi z zagranicy – s¹ znaczne. Wobec d³ugotrwa³oœci procedury administracyjnej zwi¹zanej z pozyskiwaniem poszczególnych zezwoleñ, cieszyæ powinno ka¿de u³atwienie, z jakiego mo¿e skorzystaæ cudzoziemiec lub jego pracodawca na drodze do zapewnienia legalnego pobytu i pracy w Polsce.

Nie dla wszystkich

Polskie regulacje przewiduj¹ rozwi¹zania u³atwiaj¹ce legalizacjê pobytu lub pracy pracowników wykonuj¹cych okreœlone zawody lub posiadaj¹cych obywatelstwo okreœlonych krajów. Takie uproszczone zasady obowi¹zuj¹ m.in. wobec obywateli niektórych pañstw by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. W ich przypadku mo¿na skorzystaæ z u³atwionej œcie¿ki dostêpu do rynku pracy w postaci oœwiadczenia o powierzeniu pracy, które polski pracodawca musi tylko zarejestrowaæ. To znacznie szybsza procedura ni¿ staranie siê o zezwolenie na pracê.

Czytaj te¿:

Tarcze antykryzysowe: u³atwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Jednak w przypadku obywateli wielu pañstw polski pracodawca pozostaje bezsilny w zakresie mo¿liwoœci skorzystania z uproszczonych metod zatrudnienia specjalisty spoza Unii Europejskiej. Pozostaje mu przejœcie d³ugotrwa³ej œcie¿ki zwi¹zanej z uzyskaniem dla takiego pracownika zezwolenia na pracê. Bez takiego dokumentu pracownik spoza UE nie mo¿e podj¹æ pracy w Polsce. Takie zezwolenie – jako dokument wydawany na maksymalnie trzy lata – trzeba ponadto odnawiaæ bez mo¿liwoœci korzystania ze szczególnych uproszczeñ.

Wspólnotowe porozumienie

W niektórych przypadkach z pomoc¹ przychodz¹ jednak akty prawa miêdzynarodowego, zawarte jeszcze na poziomie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (zast¹pionej nastêpnie przez Uniê Europejsk¹). Do takich u³atwieñ nale¿¹ specjalne warunki zwi¹zane z zatrudnieniem obywateli tureckich w Polsce na podstawie decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i EWG z 19 wrzeœnia 1980r. w sprawie rozwoju Stowarzyszenia (dalej: decyzja 1/80).

Standardowe procedury wymagaj¹, aby cudzoziemiec mia³ odpowiedni tytu³ do pobytu, a tak¿e do podjêcia pracy. Obie te podstawy mog¹ funkcjonowaæ oddzielnie (np. pod postaci¹ zezwolenia na pracê i oddzielnej wizy lub pobytu w ramach ruchu bezwizowego) lub jednoczeœnie w ramach zezwolenia jednolitego (np. na pobyt i pracê, na pobyt rezydenta d³ugoterminowego UE z dostêpem do rynku pracy itp.).

Zakres u³atwieñ

Decyzja 1/80 wprowadza szereg u³atwieñ w zakresie zatrudnienia obywateli tureckich, a co za tym idzie – u³atwia im równie¿ legalizacjê pobytu. Jednak przepisy decyzji 1/80 dotycz¹ tylko aspektu legalnej pracy, a nie pobytu.

Na podstawie art. 6 ust. 1 decyzji 1/80 obywatel Turcji:

? po roku legalnego zatrudnienia (tj. na podstawie odpowiedniego zezwolenia) ma prawo do odnowienia pozwolenia na pracê u tego samego pracodawcy, o ile zachowane zostanie stanowisko, na którym pracowa³,

? po trzech latach legalnego zatrudnienia (z zastrze¿eniem pierwszeñstwa na rzecz obywateli Polski) ma prawo do pracy w tym samym zawodzie u dowolnego pracodawcy – posiada wiêc otwarty dostêp do rynku pracy pod warunkiem zatrudnienia w tym samym zawodzie,

? po czterech latach legalnego zatrudnienia – mo¿e podj¹æ pracê bez zezwolenia na pracê.

Te rozwi¹zania toruj¹ wiêc uproszczon¹ drogê przede wszystkim dla przed³u¿enia legalnoœci pracy obywateli Turcji na warunkach niedostêpnych dla obywateli innych krajów. Warunki te s¹ odmienne od tych, jakie okreœlaj¹ polskie przepisy ustawowe dotycz¹ce tych kwestii i stosowane w standardowych przypadkach.

LegalnoϾ pobytu

W kwestii zatrudniania obywateli Turcji najbardziej istotne s¹ udogodnienia maj¹ce miejsce po up³ywie czterech lat

legalnego zatrudnienia danej osoby. W praktyce cudzoziemiec nie musi wówczas w ogóle posiadaæ zezwolenia na pracê, niezale¿nie od zawodu wykonywanego u poprzedniego pracodawcy. Jest wiêc traktowany na zasadach identycznych jak obywatel Unii Europejskiej, nieobjêty obowi¹zkiem posiadania takiego zezwolenia w celu œwiadczenia pracy w Polsce.

W takim przypadku obywatel Turcji mo¿e podj¹æ pracê w nowym podmiocie od razu, bez czekania na wydanie nowej decyzji w sprawie pobytowej i bez uzyskiwania odrêbnego zezwolenia na pracê.

Kluczowa pozostaje tu jednak kwestia zapewnienia legalnoœci pobytu obywatela Turcji. Przepisy decyzji 1/80 nie wprowadzaj¹ bowiem ¿adnych u³atwieñ w tym zakresie. Ka¿dorazowo wiêc obywatel Turcji objêty dostêpem do rynku pracy – nawet nielimitowanym, po przepracowaniu czterech lat w Polsce – musi zadbaæ o uzyskanie podstawy legalnego pobytu w Polsce w postaci np. zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt rezydenta d³ugoterminowego UE. W przypadku legalnoœci wykonywania pracy w Polsce uzyskanie tego rodzaju dokumentów pozostaje czêsto czyst¹ formalnoœci¹.

Równie¿ dla cz³onków rodzin

Przepisy decyzji 1/80 to nie tylko u³atwienia dla samych pracowników obywatelstwa tureckiego. Okreœlone u³atwienia obowi¹zuj¹ równie¿ wobec cz³onków ich rodzin. W tym zakresie: ? cz³onek rodziny obywatela Turcji mo¿e podj¹æ pracê po piêciu latach legalnego pobytu w Polsce – niezale¿nie od sta¿u pracy obywatela Turcji, do którego rodziny nale¿y, ? dzieci obywatela Turcji, które ukoñczy³y szko³ê w Polsce, mog¹ podj¹æ pracê po trzech latach legalnego zatrudnienia jednego z rodziców na terytorium Polski. Decyzja 1/80 gwarantuje wiêc u³atwienia w podjêciu pracy nie tylko dla pracownika, ale te¿ dla cz³onków jego rodziny, którzy wyra¿¹ chêæ zatrudnienia w Polsce. Przy czym ka¿dorazowo osoby te mog¹ podj¹æ pracê w Polsce wczeœniej. W tym celu musz¹ jednak uzyskaæ od swoich potencjalnych pracodawców zezwolenie na pracê w Polsce.

Konieczny Wierzbicki

Raz jeszcze nale¿y podkreœliæ, ¿e przepisy decyzji 1/80 u³atwiaj¹ wy³¹cznie legalizacjê pracy cudzoziemców z Turcji – stanowi¹ wiêc u³atwienie przede wszystkim dla pracodawców. Nie stanowi¹ natomiast o ¿adnej u³atwionej œcie¿ce uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce. O ten aspekt troszczy siê zwykle sam pracownik, ponosz¹c bezpoœrednie konsekwencje nielegalnego pobytu w Polsce w postaci np. obowi¹zku opuszczenia kraju.

Nawet jeœli praca obywatela Turcji jest legalna na zasadach identycznych jak obywatela UE w oparciu o decyzjê 1/80, musi on posiadaæ wa¿n¹ wizê lub kartê pobytu stanowi¹ce „legitymacjê" pobytow¹ w Polsce. Na aspekt posiadania takiego dokumentu uczulony musi byæ przede wszystkim sam pracownik, lecz tak¿e jego pracodawca, który – choæ dochowa³ wszystkich formalnoœci zwi¹zanych z legalnym zatrudnieniem – mo¿e straciæ pracownika z uwagi na to, ¿e przebywa on w Polsce bez tytu³u prawnego. W przypadku stwierdzenia uchybieñ mo¿e równie¿ potencjalnie podlegaæ karze grzywny.

Football news:

17-year-old Gurna-Duat can move to Atalanta from Saint-Etienne for 10 million euros
Bayern did not win a single friendly match under Nagelsmann - 3 defeats and a draw
Goalkeeper Hradecki was appointed captain of Bayer
Hypercube has already reformatted several leagues. How did this affect the UEFA ranking and attendance?
Barcelona will not improve the offer for Morib. The player still refuses to renew his contract
Atletico President: Every club in Europe needs at least two Argentines to succeed
Milan player Bennacer fell ill with a coronavirus. He did not have contact with other players of the team