Poland

Upadek błędnego rycerza

Igor Matoviè, sprawny mówca i gorliwy dzia³acz antykorupcyjny, w wyborach w lutym 2020 r. przekona³ do siebie ponad 720 tys. S³owaków. Radykalny i nieprzewidywalny, prezentowa³ siê jako antyestablishmentowy g³os

AAFP/POOL/Olivier Hoslet

Rok temu Igor Matoviè by³ wielk¹ nadziej¹ S³owacji. Dzisiaj nawet jego wspó³pracownicy maj¹ go doœæ.

Zawsze by³ niewychowanym rebeliantem i manipulatorem, i to jakoœ dzia³a³o w opozycji. Kiedy wygra³ wybory, mia³em nadziejê, ¿e siê zmieni w mê¿a stanu. Zawiod³em siê – mówi mi Ján Krošlák, pose³ Zwyczajnych Ludzi i Niezale¿nych Osobistoœci (O¼aNO), partii Matovièa, który do pocz¹tku kwietnia by³ premierem S³owacji. Zamieni³ siê stanowiskiem z ministrem finansów, ¿eby uratowaæ przed upadkiem czteropartyjny rz¹d.

– 99 procent problemów, jakie mamy, ma zwi¹zek ze stylem i metodami zarz¹dzania krajem przez Matovièa – twierdzi Krošlák. Jego zdaniem powinien albo odejœæ z rz¹du i skoncentrowaæ siê na partii, albo ca³kowicie zrezygnowaæ z polityki. Krošlák na pocz¹tku zgodzi³ siê rozmawiaæ anonimowo, ale pod koniec wywiadu sam zaproponowa³, ¿eby u¿yæ w tekœcie jego nazwisko. – Igor wie, co o nim myœlê. Jemu mówi³em jeszcze gorsze rzeczy – t³umaczy mi.

Jego frustracja jest zrozumia³a. Pod koniec lutego 2020 roku partia O...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude