Poland

Urząd nada PESEL na wniosek cudzoziemca

Adobe Stock

Od lipca p³atnik nie bêdzie móg³ z³o¿yæ informacji z b³êdnym identyfikatorem podatkowym obcokrajowca. Do tego czasu cudzoziemiec powinien uzyskaæ PESEL. Od czerwca mo¿e to zrobiæ na swój wniosek.

1 czerwca 2021 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy z 13 paŸdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników. Jakie rozwi¹zania zosta³y wprowadzone i co zmieni³o siê dla przeciêtnego podatnika?

Bez meldunku

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, cudzoziemiec mo¿e uzyskaæ numer PESEL na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników (DzU z 2020 r., poz. 170 ze zm.) w zwi¹zku z art. 7 ust. 2 i w zakresie okreœlonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludnoœci (DzU z 2021 r., poz. 510). To znacz¹ce u³atwienie, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e przytoczona podstawa prawna umo¿liwia takiej osobie aplikowanie bez potrzeby powo³ywania siê na inne okolicznoœci uzasadniaj¹ce przyznanie takiego numeru.

Czytaj te¿:

Cudzoziemcy dostan¹ PESEL, a z nim prawo do ulg i odliczeñ

Do tej pory jednym ze sposobów uzyskania numeru PESEL w przypadku cudzoziemca przebywaj¹cego na terytorium RP by³o z³o¿enie wniosku o zameldowanie na pobyt czasowy. Dope³nienie tego obowi¹zku skutkowa³o uzyskaniem potwierdzenia ww. faktu oraz automatycznym nadaniem PESEL dla osoby, która aplikowa³a. Teraz jest to mo¿liwe tak¿e bez uzyskania meldunku, co w przypadku osób, które tego zrobiæ nie mog¹, bêdzie bardzo pomocne.

Zmiany w sposobie rozliczania

Nowe regulacje u³atwi¹ rozliczanie siê z urzêdem skarbowym. Przyk³adem jest mo¿liwoœæ zalogowania siê za pomoc¹ PESEL do systemu e-PIT. W ten sposób mo¿na z³o¿yæ zeznania podatkowe za pomoc¹ e-Deklaracji, a tak¿e skorzystaæ z ewentualnych ulg oraz otrzymaæ zwrot nadp³aty podatku w formie przelewu.

Dane Ministerstwa Finansów potwierdzaj¹, ¿e to coraz popularniejsza metoda sk³adania deklaracji. Za 2020 r. a¿ 19,6 mln deklaracji podatkowych z³o¿ono elektronicznie, z tego ponad po³owê (10,1 mln) przez us³ugê Twój e-PIT. Tylko 2,1 mln zeznañ rocznych zosta³o przes³anych w wersji papierowej.

Jak widaæ, zainteresowanie tym sposobem staje siê popularne i powszechnie stosowane.

Identyfikator podatkowy

Nowe regulacje s¹ te¿ u³atwieniem dla pracodawców. Mog¹ bez problemu wyst¹piæ o nadanie PESEL dla celów podatkowych i tym samym dope³niæ obowi¹zku wynikaj¹cego z obecnych regulacji.

Równoczeœnie warto podkreœliæ, ¿e nie jest ju¿ mo¿liwe sk³adanie informacji od p³atnika z  b³êdnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w  szczególnoœci chodzi o pos³ugiwanie siê szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewi¹tek) – wynika z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Na zmianê przez podatników pos³uguj¹cych siê identyfikatorem podatkowym w postaci PESEL, którzy do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów korzystali z NIP, ustawodawca przewidzia³ 30-dniowy termin na dokonanie odpowiednich zmian.

W przypadku nadania PESEL b¹dŸ jego zmiany nale¿y dokonaæ odpowiedniego zg³oszenia do ZUS w postaci aktualizacji danych na druku ZUS ZIUA. Formularz mo¿na z³o¿yæ zarówno w wersji elektronicznej przez program P³atnik (tak¿e za poœrednictwem Platformy Us³ug Elektronicznych), jak i w tradycyjnej wersji papierowej.

Jakub Mróz Immigration Associate w JP Weber

Nowelizacja przepisów jest doœæ istotn¹ kwesti¹ z punktu widzenia p³atnika. Bior¹c pod uwagê obecne zmiany w przedmiocie chocia¿by aplikowania o numer PESEL dla cudzoziemca, aktualizacjê obecnych przepisów nale¿y oceniæ pozytywnie. Taka osoba bêdzie mog³a wyst¹piæ o numer PESEL bez wiêkszych problemów. Prze³o¿y siê to na ³atwiejsze za³atwianie spraw podatkowych, ale nie tylko. W mojej opinii nowe regulacje przyczyni¹ siê do ujednolicenia obecnego ustawodawstwa w tym zakresie. Co wiêcej, bêd¹ stanowiæ znacz¹ce u³atwienie dla samej procedury z³o¿enia deklaracji podatkowej drog¹ elektroniczn¹. W dobie ogólnego dostêpu do internetu jest to kierunek, w którym warto pod¹¿aæ.

Football news:

Gasperini about Ilicic: He wants to find a team where he will achieve something more significant
Mbappe will not play in the match for the French Super Cup. The game will be held in Israel
Benfica introduced Yaremchuk. The forward of the national team of Ukraine moved from Gent
17-year-old Gurna-Duat can move to Atalanta from Saint-Etienne for 10 million euros
Bayern did not win a single friendly match under Nagelsmann - 3 defeats and a draw
Goalkeeper Hradecki was appointed captain of Bayer
Hypercube has already reformatted several leagues. How did this affect the UEFA ranking and attendance?