Poland

USA usuwają chiński koncern Xiaomi z czarnej listy

Departament Obrony USA usunie chiñsk¹ firmê Xiaomi z rz¹dowej czarnej listy, wynika z s¹dowych dokumentów. To jedna z bardziej znacz¹cych decyzji administracji Bidena, której celem jest odwrócenie efektów polityki poprzedniego prezydenta.

Wpisanie Xiaomi by³o jednym z ostatnich ciosów wymierzonych przez Donalda Trumpa w Pekinie i chiñskie firmy tu¿ przed opuszczeniem przez niego urzêdu - informuje Reuters.

S¹d uzna³, ¿e decyzja o umieszczeniu tam chiñskiego producenta by³a bezpodstawna. Oznacza to, ¿e wspó³praca z Google, Qualcommem i innymi amerykañskimi spó³kami pozostaje niezagro¿ona. Amerykañskie firmy mog¹ nadal bez przeszkód inwestowaæ i wspó³pracowaæ z Xiaomi.

Rzeczniczka Xiaomi stwierdzi³a, ¿e firma uwa¿nie obserwuje najnowsze wydarzenia, ale ich nie komentuje.

Akcje spó³ki wzros³y o ponad 6 proc na gie³dzie w Hongkongu, gdy pojawi³a siê wiadomoœæ o decyzji s¹du. Jednak cena akcji firmy spad³a o oko³o 20 proc. od czasu umieszczenia jej na czarnej liœcie w styczniu tego roku, w ostatnich dniach administracji Donalda Trumpa.

Amerykañski Departament Obrony nie skomentowa³ decyzji s¹du. W zesz³ym roku wpisa³ on Xiaomi na listê firm potencjalnie niebezpiecznych dla USA, maj¹cych powi¹zania z chiñsk¹ armi¹. Na liœcie znalaz³o siê tak¿e siedem innych chiñskich firm, w tym tak¿e Huawei Technologies - informuje Reuters.

Football news:

Lewandowski about 1:1 with Spain: Our plan worked. Poland will not be the favorite in the game against Sweden
Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs