Poland

Usługi audytorów u progu zmian

Finanse

Od lewej: Marcin Piasecki, „Rzeczpospolita”, Justyna Adamczyk, zastêpca prezesa PANA, Konrad Marchlewski, wiceprezes zarz¹du ds. finansów, Grupa Atlas, Filip Gorczyca, cz³onek zarz¹du Bluma Holding, Raimondo Eggink, niezale¿ny cz³onek rad nadzorczych wielu spó³ek, Piotr Wyszogrodzki, partner w dziale audytu i us³ug doradczych, PwC Polska

rztv

Badania sprawozdania finansowego i danych niefinansowych staj¹ siê coraz istotniejsze. Wsparciem jest technologia, która umo¿liwi szybsze przekazywanie informacji na rynek.

W ostatnich miesi¹cach postêp technologiczny w wielu bran¿ach zdecydowanie przyspieszy³. Dotyczy to tak¿e us³ug audytorskich, gdzie tradycyjne spotkania i kontrole przyjê³y formê online. Z czasem jednak zakres us³ug audytorskich bêdzie siê zmienia³, a narzêdzia informatyczne nie tylko bêd¹ s³u¿yæ do komunikacji, lecz stan¹ siê te¿ kluczowym wsparciem dla kontrolerów. Rynek audytu jest u progu zmian, które pandemia tylko przyspieszy³a – stwierdzili uczestnicy debaty pt. „Jak wzmacniaæ filary zaufania na rynkach?", zorganizowanej przez „Rzeczpospolit¹".

Zmiana z dnia na dzieñ

O ile kontakt przez internet nawi¹zaæ jest ³atwiej, o tyle przeprowadzenie kontroli w takiej formie mo¿e rodziæ znaki zapytania.

– Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) co prawda rozpoczê³a dzia³alnoœæ w tym roku, jednak byliœmy przygotowani do pracy zdalnej – komentowa³a Justyna Adamczyk, zastêpca prezesa PANA. – Wyzwaniem okaza³y siê kontrole, które z za³o¿enia mia³y byæ przeprowadzane w sposób tradycyjny, czyli poprzez wizyty kontrolera na miejscu w firmie – przypomnia³a Adamczyk. Jak doda³a, w tej chwili przepisy umo¿liwiaj¹ prowadzenie kontroli zdalnie i w takiej formie siê one odbywaj¹. – Tradycyjne spotkania zast¹pi³y wideorozmowy. Innym wyzwaniem sta³y siê nabory, które tak¿e musia³y odbywaæ siê w sposób zdalny – wskazywa³a.

Uczestnicy debaty zgodzili siê, ¿e forma pracy, jaka ukszta³towa³a siê w ostatnich miesi¹cach, przetrwa, nawet gdy pandemia ustanie. Dlatego wa¿n¹ kwesti¹ jest bezpieczeñstwo i zachowanie wysokich standardów audytu. – Najwiêkszym wyzwaniem dziœ jest sposób pracy, podejœcie i organizacja, zarówno po naszej stronie, jak i firm audytorskich oraz badanych spó³ek – przyzna³a Adamczyk.

Raimondo Eggink, niezale¿ny cz³onek rad nadzorczych wielu spó³ek, podkreœla³, jak odmienne s¹ potrzeby przedsiêbiorstw reprezentuj¹cych ró¿ne bran¿e. – Prosta firma us³ugowa ma zupe³nie inne wymagania ni¿ miêdzynarodowy konglomerat, anga¿uj¹cy siê w skomplikowane transakcje finansowe – mówi³ Eggink. – Inn¹ rolê ma audytor, gdy bada sprawozdanie finansowe spó³ki z dominuj¹cym akcjonariuszem, który jest jednoczeœnie prezesem, a inn¹, gdy akcjonariat jest rozproszony – zauwa¿y³.

Zdaniem panelistów rzetelny audyt by³, jest i pozostanie niezbêdny do podejmowania decyzji ekonomicznych, które musz¹ byæ oparte na wiarygodnych informacjach finansowych. Zbadanie sprawozdania finansowego powinno zaœwiadczyæ o jego rzetelnoœci. Jest to szczególnie istotne w czasach kryzysu. – Rol¹ audytu jest wychwycenie nieprawid³owoœci w spó³kach, a nasz¹ rol¹ jako PANA jest zweryfikowanie, czy firmy audytorskie prawid³owo pracuj¹ i badaj¹ sprawozdania finansowe – t³umaczy³a Adamczyk.

Pandemia rozpoczê³a siê w trakcie trwania audytów za 2019 r. i wymaga³a zmiany formy pracy z dnia na dzieñ. – Wygl¹da na to, ¿e w najbli¿szym roku równie¿ bêdziemy pracowaæ zdalnie. Nowe wyzwania dotykaj¹ jednak nie tylko audytorów, lecz wszystkich firm, w tym dzia³ów finansowych, które musz¹ przygotowaæ odpowiedniej jakoœci sprawozdanie – zwróci³ uwagê Piotr Wyszogrodzki, partner w dziale audytu i us³ug doradczych PwC Polska.

Na ile istotna jest dziœ znana marka audytora? – Coraz mniej liczy siê nazwa. Dotyczy to ewentualnie emisji akcji czy obligacji za granic¹. Wówczas audytor „no name" mo¿e byæ pewn¹ przeszkod¹ – stwierdzi³ Raimondo Eggink. – Jako cz³onek komitetu audytu zdajê sobie sprawê, ¿e nie tylko tzw. wielka czwórka potrafi prowadziæ audyty sprawozdañ finansowych, natomiast nie ka¿da firma audytorska potrafi badaæ raporty grup kapita³owych, obecnych w wielu krajach – zauwa¿y³.

Zdaniem Filipa Gorczycy, cz³onka zarz¹du Luma Holding, w spó³kach gie³dowych audyt trwa praktycznie przez ca³y rok. Jego zdaniem znaczenie badañ sprawozdañ finansowych bêdzie coraz wiêksze z uwagi na coraz wiêksz¹ rolê szacunków i os¹dów. – Dobry audytor to nie tylko piecz¹tka, ale te¿ uwiarygodnienie danych finansowych. Mo¿e wskazaæ nierozponane lub niedoceniane wczeœniej ryzyka, identyfikuj¹c s³aboœci w systemie kontroli wewnêtrznej, czy te¿ przekazuj¹c innego rodzaju sugestie zarz¹dowi czy radzie nadzorczej – stwierdzi³ Gorczyca. Jego zdaniem dobry audytor to tak¿e sprawnie przeprowadzone badanie, co oznacza efektywnoœæ i oszczêdnoœæ czasu dla kluczowego personelu w przedsiêbiorstwie.

Egging zauwa¿y³, ¿e do efektywnego audytu konieczna jest rotacja w firmie badawczej. – Jej brak powoduje zacieœnianie stosunków miêdzy ludŸmi. Trudno oczekiwaæ, ¿e kolega z firmy skrytykuje dzia³ania innego kolegi, jeœli coœ by³oby nie tak – podkreœli³ Egging.

Adamczyk zwróci³a uwagê, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ problemów zwi¹zanych z audytem by³o to, ¿e cierpieli na tym inwestorzy indywidualni. Paneliœci zgodzili siê jednak, ¿e bez takiej us³ugi mieliby oni znacznie wiêcej k³opotów.

Proces na sterydach

Rozwi¹zania technologiczne, które dziœ s¹ tak popularne, funkcjonowa³y oczywiœcie tak¿e przed pandemi¹. Technologia odgrywa jednak coraz wiêksz¹ rolê w pracy audytora. – Stosujemy i promujemy automatyzacjê, robotyzacjê i sztuczn¹ inteligencjê w pracy. Bez tego nie ma nowoczesnego audytu – przyzna³ Wyszogrodzki. – To ju¿ nie tylko telefon czy e-mail, lecz tak¿e specjalistyczne platformy, które s³u¿¹ nam do wymiany informacji, danych, zestawieñ – doda³ Wyszogrodzki. Podobnie jak Adamczyk, zwróci³ uwagê, ¿e najwa¿niejsze jest utrzymanie jakoœci audytu i zaufania wœród odbiorców raportów, którzy na ich podstawie podejmuj¹ decyzje biznesowe.

Jak bêdzie siê zmieniaæ rola audytu? Badania raportów firm ju¿ teraz dotycz¹ nie tylko sprawozdañ finansowych. – Kiedy zlecamy audyt, oczekujemy coraz wiêkszego zaanga¿owania nie tylko w kwestie finansowe, ale bardziej wejœcia w tematy biznesowe, compliance, podatkowe, jak równie¿ organizacyjne – oznajmi³ Konrad Marchlewski, wiceprezes zarz¹du ds. finansów Grupy Atlas. – Œwiat jest ci¹g³¹ zmian¹, natomiast od roku proces ten odbywa siê na sterydach. Sprawozdania finansowe za rok 2020 zobaczymy w maju b¹dŸ czerwcu przysz³ego roku, jednak ich wartoœæ bêdzie ju¿ relatywnie niewielka. Ostatnie miesi¹ce jasno pokaza³y, ¿e roczna analiza jest niewystarczaj¹ca – przyzna³ Marchlewski.

Jak zauwa¿y³, sytuacja finansowa danej firmy sprzed kilku miesiêcy dziœ mo¿e byæ ju¿ ca³kiem nieaktualna, dlatego czêstotliwoœæ publikowanych raportów wydaje siê dziœ zbyt ma³a. – Jeœli audyt ma pe³niæ funkcjê zmniejszaj¹c¹ ryzyko gospodarcze czy koszty transakcyjne, to powinien byæ realizowany w modelu bardziej zaanga¿owanym, online. Zapewne bêdzie to rodzaj sta³ej us³ugi, na zasadzie subskrypcji, tak jak w innych obszarach ¿ycia – przewiduje Marchlewski. Zwróci³ tak¿e uwagê, ¿e dziœ nieco inaczej patrzymy na potencja³ spó³ek. Kiedyœ kluczow¹ rolê odgrywa³y przep³ywy pieniê¿ne, trendy. Teraz z kolei bardzo liczy siê m.in. zdolnoœæ do pozyskiwania klientów.

Zdaniem Wyszogrodzkiego bêdzie siê zmienia³ tak¿e charakter pracy audytora. – Dziœ jego praca opiera siê na danych historycznych. Kiedy sytuacja zmienia siê z dnia na dzieñ, warto siê zastanowiæ, czy ta wiedza jest wystarczaj¹co szybko przekazywana na rynek – zauwa¿y³. Wed³ug niego wraz z rozwojem technologii audyt bêdzie siê zmienia³ w wiêkszym stopniu z analizy danych historycznych na dane bie¿¹ce. – Byæ mo¿e audytorzy bêd¹ tak¿e patrzeæ w przysz³oœæ i opiniowaæ prognozy finansowe spó³ek – powiedzia³ Wyszogrodzki.

Zgodzi³ siê z nim Gorczyca, przywo³uj¹c przyk³ady Facebooka i Twittera, które na bie¿¹co reaguj¹ na nieprawdziwe wpisy. – Czy ktokolwiek z nas ma w¹tpliwoœci, ¿e roœnie potrzeba niezale¿nej weryfikacji danych? Ja nie mam – stwierdzi³ Gorczyca. Ju¿ teraz audyt obj¹³ dane niefinansowe oraz wynagrodzenia. – Jestem przekonany, ¿e ten trend bêdzie trwa³ – doda³. Gorczyca wyci¹gn¹³ te¿ inny wniosek z ostatnich miesiêcy. – Czas pandemii pokaza³, ¿e wiêkszoœæ spotkañ i wyjazdów by³a niepotrzebna, nieefektywna. Tamta rzeczywistoœæ ju¿ nie wróci – orzek³.

Football news:

Buffon on Ibrahimovic's clash with Lukaku: I don't think it's too bad. Tension can result in such words
Tuchel's Premier League debut: Chelsea had a record amount of possession and passing, but never scored against Wolves-zeros
Simeone is in the top 5 in terms of wins in La Liga matches. Diego has the best percentage among the leaders - 62%
Rudy Garcia: It would be great if Benzema would wear the Lyon shirt again
Ex-referee Andujar Oliver believes that Barcelona should have scored a penalty in the match with Rayo: Trinkau was shot down
35-year-old Fernando Llorente has moved to Udinese from Napoli
Regilon is out for three weeks, and Ben Davies may also miss the match against Liverpool. These are two Tottenham left-backs