Poland

W kontroli pracy zdalnej wskazany jest umiar

Adobe Stock

Monitoring pracy zdalnej musi byæ uzasadniony, nie mo¿e naruszaæ tajemnicy korespondencji ani innych dóbr osobistych pracownika. Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ przy nagrywaniu obrazu czy dŸwiêku z wideokonferencji i szkoleñ online.

Kluczowym punktem wyjœcia do interpretacji przepisów dotycz¹cych monitoringu pracy zdalnej jest odró¿nienie pracy zdalnej od telepracy. Obie formy, mimo szeregu podobieñstw, nie mog¹ staæ siê synonimami, zw³aszcza z prawnego punktu widzenia.

Nie tylko przy komputerze

Telepraca polega na sta³ym œwiadczeniu pracy poza zak³adem pracy przy wykorzystaniu œrodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (art. 675 § 1 kodeksu pracy). Z kolei praca zdalna jest zdefiniowana jako:

- praca wykonywana na polecenie pracodawcy,

- okreœlona w umowie o pracê,

- wykonywana poza miejscem jej sta³ego wykonywania oraz

- wykonywana przez czas oznaczony (art. 3 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych).

Czytaj te¿: Czy pracodawca ma prawo kontrolowaæ, gdzie pracuje pracownik zdalny?

Przy c...

Football news:

Man City will buy Grealish for 100 million pounds, the contract is until 2026. The documents are signed
Tuchel on Lukaku at Chelsea: Many players want to join us. I will not discuss other people's players
Juve will give Demiral Atalanta on loan for 3 million euros with the right to buy for 25 million. Medical examination - On the 5th
Koeman pro 1:2 with Salzburg: Perfect, although I don't like to lose. We had to run a lot
Inter, in the event of Lukaku's departure, will try to buy Zapata from Atalanta, Bergamasca-Abraham from Chelsea
Aston Villa bought Southampton's top scorer Ings for 30 million pounds
Aurelien Tchuameni: Why is it possible to stop the match for 5 minutes because of a millimeter offside, but not because of racist shouts at the stadium?