Poland

W Rawiczu dzieci okradały toalety. Z pieniędzy

Czterech nastolatków z Rawicza odpowie przed s¹dem dla nieletnich za kradzie¿e i w³amania.

Ch³opcy w³amywali siê do publicznych WC i kradli pieni¹dze. Próbowali te¿ okraœæ koœcieln¹ skarbonkê i zabraæ mosiê¿ny zamek z jednej z podstawówek.

Jak ustali³a policja z Rawicza dwóch nastolatków w wieku 11 i 13-lat przez kilka dni chodzili do dwóch publicznych automatycznych toalet i je okradali.

Przyznali, ¿e uderzaj¹c m³otkiem w zamki uszkadzali je, a potem zabierali znajduj¹ce siê w nich pieni¹dze. W sumie zrabowali w ten sposób 350 z³, które wydali na s³odycze i zabawki.

- Wszystko wskazuje na to, ¿e zdobycie „szybkiej kasy" spodoba³o siê dzieciakom poniewa¿ wpadli oni na pomys³, ¿e w podobny sposób w³ami¹ siê do skarbonki koœcielnej w parafii Andrzeja Boboli – podaje policja z Rawicza.

Dwaj m³odzi w³amywacze namówili swojego 15-letniego kolegê do okradzenia koœcielnej skarbony. Nie uda³o siê, bo nie zdo³ali siê do niej dostaæ.

Wówczas najstarszy z ch³opaków wpad³ na pomys³, aby wymontowaæ du¿y mosiê¿ny zamek, który znajdowa³ siê w drzwiach jednej ze szkó³ podstawowych. Chcieli go sprzedaæ.

O pomoc w kradzie¿y szajka poprosi³a jeszcze innego 13-latka. Kiedy starszy próbowa³ wymontowaæ zamek m³odszy sta³ na czatach i go zas³ania³.

Jednak 15-latek nie da³ rady wymontowaæ zamka, tylko go uszkodzi³. Straty jakie wyrz¹dzili nastolatkowie zosta³y oszacowane na oko³o dwa tysi¹ce z³otych, poniewa¿ zarówno zamek jak i drzwi by³y zabytkowe. Teraz ca³a czwórka za swoje czyny odpowiedz¹ przed s¹dem rodzinnym.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7