Poland

W temacie sygnalistów głos zajmą partnerzy społeczni

Sygnalista

Adobe Stock

Unijna dyrektywa daje mo¿liwoœæ dosyæ silnego zaanga¿owania partnerów spo³ecznych w proces wdra¿ania regulacji dotycz¹cych kwestii sygnalistów. Mo¿e mieæ ono charakter obowi¹zkowych uzgodnieñ lub konsultacji.

Wdro¿enie do polskiego porz¹dku prawnego dyrektywy o tzw. sygnalistach nast¹pi prawdopodobnie ju¿ w drugiej po³owie 2021 r. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e przysz³a polska ustawa bêdzie w du¿ym stopniu dos³ownym powtórzeniem przepisów dyrektywy. Przewiduje ona jednak kilka obszarów decyzyjnych, które musz¹ zostaæ uregulowane na poziomie ustawodawstwa krajowego. Jednym z nich jest kwestia roli partnerów spo³ecznych w tym obszarze.

Czytaj tak¿e: Sygnalista nie musi zg³aszaæ nadu¿yæ bezpoœrednio

Z uwagi na fakt, ¿e w Polsce zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ jedynie w czêœci podmiotów, niezwykle istotn¹ kwesti¹ jest to, jaka bêdzie rzeczywista rola przedstawicieli pracowników, w szczególnoœci w firmach, gdzie zwi¹zki zawodowe nie dzia³aj¹.

Co stanowi dyrektywa

Zgodnie z treœci¹ art. 8 ust. 1 dyrektywy o sygnalistach prawo krajowe mo¿e stanowiæ, aby ustanowienie tak przez podmioty prywatne, jak i podmioty publiczne kana³ów i procedur na potrzeby dokonywania z...

Football news:

Semin about the finals of the Russian Cup in different cities: We have super-modern stadiums built for the World Cup
Savin promised that Krasava will return money for tickets to fans in case of defeats in August
Chelsea made two offers to Inter for Lukaku
Ronaldo is ready to return to Real Madrid. Madrid wants to sign only Mbappe (As)
After 10 days, Russia is fifth in the Tokyo 2020 medal standings. A little more-and the UK will catch up with us
Former Liverpool and England player Downing has finished his career
Bardzagli about 18-year-old Mbappe: He ran at a speed of 3,000 miles per hour. I asked Paratici why Juve is not signing him yet