Poland

W tym roku łatwiej o granty rządowe na inwestycje

Adobe Stock

Na uproszczonych zasadach mo¿na otrzymaæ wsparcie na zatrudnienie z tytu³u kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy oraz na inwestycje z tytu³u kosztów kwalifikowanych inwestycji.

25 marca 2021 r. znowelizowano Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 (dalej: Program). Na jego podstawie do koñca roku przyznawanie grantów rz¹dowych na inwestycje odbywa siê w oparciu o nowe uproszczone zasady. Oznacza to przede wszystkim ³atwiejsze kryteria oraz wy¿sze poziomy udzielanego wsparcia.

Dwa rodzaje wsparcia

Program umo¿liwia wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla polskiej gospodarki. Ma zwiêkszaæ innowacyjnoœæ i konkurencyjnoœæ oraz pobudziæ inwestycje w zwi¹zku z pandemi¹ Covid-19.

Czytaj te¿:

Pomoc z tarczy bran¿owej dla przedsiêbiorców przed³u¿ona

Na podstawie Programu przedsiêbiorcy mog¹ ubiegaæ siê o wsparcie w formie dotacji (grantu rz¹dowego). Udzielane s¹ dwa rodzaje wsparcia. Pierwszy to tzw. grant na zatrudnienie z tytu³u kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy (dla inwestycji w centrum us³ug biznesowych i w centrum us³ug badawczo-rozwojowych). W przypadku ...

Football news:

Real Madrid reported that Odriosola has contracted the coronavirus
Gasperini about Ilicic: He wants to find a team where he will achieve something more significant
Mbappe will not play in the match for the French Super Cup. The game will be held in Israel
Benfica introduced Yaremchuk. The forward of the national team of Ukraine moved from Gent
17-year-old Gurna-Duat can move to Atalanta from Saint-Etienne for 10 million euros
Bayern did not win a single friendly match under Nagelsmann - 3 defeats and a draw
Goalkeeper Hradecki was appointed captain of Bayer