Poland

W tym roku pasterki o północy we Włoszech nie będzie

W³osi nie bêd¹ mogli uczestniczyæ w pasterce o pó³nocy ani przemieszczaæ siê miêdzy regionami w okresie Bo¿ego Narodzenia - poinformowa³o w œrodê Ministerstwo Zdrowia.

W ostatnich tygodniach W³ochy zg³asza³y wiêcej dobowej liczby zgonów wœród pacjentów z Covid-19 ni¿ jakikolwiek inny kraj europejski. Choæ wzrost liczby nowych zaka¿eñ i hospitalizacji spada, rz¹d obawia siê zgromadzeñ w okresie œwi¹tecznym.

Wiceminister zdrowia Sandra Zampa powiedzia³a, ¿e pasterka musi siê zakoñczyæ oko³o 20:30, aby wierni mogli wróciæ do domu przed godzin¹ 22:00, a ludzie nie powinni zapraszaæ do domu osób nie bêd¹cych cz³onkami rodziny na œwi¹teczny obiad lub inne uroczystoœci.

- Od 20 grudnia ludzie bêd¹ mogli podró¿owaæ poza swój region - poinformowa³a minister. Wyj¹tek bêd¹ stanowi³y nag³e wypadki, np. opieka nad jednym z rodziców - doda³a.

Rz¹d poinformowa³ równie¿, ¿e w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku zamkniête bêd¹ oœrodki narciarskie.

W œrodê we W³oszech odnotowano 684 zgony i 20 709 nowych przypadków zaka¿eñ.

Football news:

Mikel Arteta: Ozil has done a lot for Arsenal, but I want to steer the team in a different direction
Gladbach forward Embolo escaped from an illegal party through a window to the roof and hid in a nearby apartment
Simeone changes Atletico: he plays a hybrid scheme, gives players more freedom and believes in Suarez. The league title has not been so close for a long time
Villa defender Mings on Man City's 1st goal: I've never heard of such a rule. Nonsense
Pogba on 2:1 with Fulham: I will always be happy with victories and exits on the field
Some Real Madrid players said that Zidane has not spoken to them for 2-3 months. Marca journalist after the relegation of Madrid from the Cup
Perez visited the Juve base and spoke with Ronaldo (Marca)