Poland

Wakacje otrząsnęły się z pandemii. W biurach jak przed Covid-19

Biznes

Wakacje

Adobe Stock

Zagraniczne wycieczki ciesz¹ siê coraz wiêkszym wziêciem, ich sprzeda¿ jest na poziomie z 2019 r. Popyt na urlop w kraju jest nawet wiêkszy ni¿ dwa lata temu, ale ta sytuacja przek³ada siê na ceny.

Robi siê dro¿ej dos³ownie z dnia na dzieñ, chocia¿ w przypadku wyjazdów zagranicznych jest taniej ni¿ przed pandemi¹. A tegoroczna oferta jest znacz¹co mniejsza ni¿ dwa lata temu i przed rokiem.

Sprzeda¿ dos³ownie „wystrzeli³a" tu¿ po Bo¿ym Ciele. Konkretnie wtedy, kiedy okaza³o siê, ¿e 30–40-latkowie zorientowali siê, ¿e zd¹¿¹ siê w pe³ni zaszczepiæ. Popyt podtrzyma³a informacja, ¿e jeœli wakacje przypadn¹ na drug¹ po³owê lipca b¹dŸ w sierpniu, to jest niemal pewnoœæ, ¿e mo¿liwe bêdzie zaszczepienie tak¿e nastolatków.

Czytaj tak¿e: Prawie po³owa Polaków planuje wyjazd w tym roku

– Popyt zg³aszany przez naszych klientów na sezon Lato 2021 jest znacznie wy¿szy, ni¿ oczekiwaliœmy. Wszystkie loty naszymi 24 samolotami mamy sprzedane w 100 proc. i dobieramy dwie dodatkowe maszyny. Dla porównania w najlepszym dotychczas 2019 r. lataliœmy 25 samolotami – mówi Grzegorz Polaniecki, prezes Enter Air, najwiêkszego polskiego przewoŸnika czarterowego. – Wszystko wskazuje na to, ¿e rynek niebawem wróci na swoj¹ normaln¹ œcie¿kê wzrostu, przekraczaj¹c poziomy z 2019 r. – dodaje prezes Enter Air.

Œrednie rezerwacje s¹ w tym sezonie ni¿sze od tych zak³adanych w analogicznym okresie 2019 r. – Bran¿a turystyczna chce maksymalnie zwiêkszonym obrotem nadrobiæ koronawirusow¹ zapaœæ w ubieg³ym sezonie. Zw³aszcza ¿e do 20 lipca nie mo¿e liczyæ na turystów z Wielkiej Brytanii, dla których g³ównym wakacyjnym kierunkiem jest Pó³wysep Iberyjski – mówi Rados³aw Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl. Czy to oznacza, ¿e tegoroczne wakacje ostatecznie oka¿¹ siê kilkanaœcie procent tañsze od tych w przedcovidowym 2019 r.? – Niekoniecznie, zwa¿ywszy na ogromny popyt, jaki obserwowany jest w biurach podró¿y. Poziom rezerwacji w zasadzie wróci³ do maja–czerwca 2019 r. Mo¿e siê okazaæ, ¿e obecne ceny s¹, jak znane w ubieg³ych latach, promocje first minute. Popyt z powodu lockdownów w Europie zosta³ od³o¿ony w zasadzie do maja. Teraz w Polsce nie ma problemów ze szczepieniami. W ¿ycie wchodz¹ paszporty covidowe, a ¿yj¹ce z turystyki kraje, nie czekaj¹c na 1 lipca, zawczasu tak zliberalizowa³y zasady wjazdu, by wdro¿yæ je jeszcze w maju. Te czynniki spowodowa³y eksplozjê popytu na wakacyjne wyjazdy – dodaje Rados³aw Damasiewicz.

W najpopularniejszej wœród polskich turystów konfiguracji wakacyjnego wypoczynku – a wiêc samolotem (ponad 90 proc.), hotel co najmniej cztery gwiazdki (ok. 50 proc. klientów biur podró¿y) lub piêæ gwiazdek (od 23 do 27 proc. w zale¿noœci od roku) i z wy¿ywieniem all inclusive (ok. 75 proc.) lub œniadanie i obiadokolacja (HB, kilkanaœcie proc.) – ceny ofert wypoczynku wygl¹daj¹ atrakcyjnie: osiem dni w bu³garskich kurortach z przelotem mo¿na spêdziæ od ok. 1300 z³, egipskich – od nieca³ych 1500 z³ (cztery gwiazdki, HB), tureckich – od 1600 z³ (cztery gwiazdki, wszystko w cenie), a greckich i hiszpañskich – od ok. 1750 z³ (cztery gwiazdki HB).

Jak siê wydaje, to zjawisko trwa³e, a run na zagraniczne wakacje bêdzie jeszcze wzmocniony, bo wakacje w kraju wcale nie nale¿¹ do konkurencyjnych cenowo. Najtañsze, sierpniowe pobyty nad Ba³tykiem (pierwszy wybór) z w³asnym dojazdem zaczynaj¹ siê od ok. 1000 z³ ( szeœcio-, a nie oœmiodniowe, jak w wypadku ofert zagranicznych), ale w lipcu trzeba przygotowaæ na podobn¹ ofertê przynajmniej 1200 z³. – To tyle samo, ile trzeba zap³aciæ za bu³garskie wakacje. Dlatego obecne, te najbardziej atrakcyjne cenowo oferty zagranicznych imprez turystycznych mog¹ doœæ szybko zostaæ wyprzedane – zwraca uwagê prezes Travelpanet.pl

Jest eksplozja, bo na pocz¹tku roku biura podró¿y praktycznie nie sprzedawa³y wycieczek wakacyjnych. Natomiast od kilku tygodni wyniki sprzeda¿y rzeczywiœcie s¹ zbli¿one do tego, co by³o w 2019 r. – potwierdza Piotr Henicz, wiceprezes Itaki, najwiêkszego polskiego biura podró¿y.

O cenach noclegów w Polsce wiadomo, ¿e bêd¹ ros³y. – Œrednia cena w porównaniu z 2020 r. jest wy¿sza zarówno w górach (œrednio o 20 proc.), jak i w miejscowoœciach nadmorskich, gdzie ceny wzros³y œrednio o 29 proc. Najdro¿ej jest obecnie w Sopocie, choæ wci¹¿ nie tak drogo, jak w zesz³ym roku – wskazuje Natalia Jaworska, ekspert w Noclegi.pl.

Najtaniej mo¿na by³o zarezerwowaæ nocleg na wakacje w styczniu, a turyœci, którzy zarezerwowali nocleg w marcu, mogli cieszyæ siê cen¹ œrednio 79 proc. ni¿sz¹ ni¿ obecnie.

Football news:

Ronaldinho: I'm watching Milan, I hope they will continue to progress. I'm waiting for Monza in Serie A
Lautaro Martinez: Messi is the best player in the world. He is a model for everyone, we must learn from him
Manchester United and Real Madrid are close to an agreement on Varane. The defender will be paid 45-55 million euros
Fernando Torres took charge of the Atletico U19 team
Milan is Interested in Brandt from Borussia Dortmund
Novak Djokovic: Zlatan is a real fighter and a champion. I hope Milan will perform well in the Champions League
Lewandowski about the prize for the best player in Germany: Getting it twice in a row is a rare phenomenon, I am proud