Poland

Wiceminister: Do 8 lat więzienia za organizację protestów

Micha³ Woœ, wiceminister sprawiedliwoœci

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

- Wszyscy prokuratorzy w Polsce maj¹ traktowaæ organizatorów nielegalnych zgromadzeñ jak przestêpców. Bêd¹ stawiane zarzuty. Bêdzie groziæ im nawet do 8 lat wiêzienia w zwi¹zku z nara¿eniem na utratê ¿ycia lub zdrowia, bo sytuacja z epidemi¹ jest powa¿na - zapowiedzia³ Micha³ Woœ, wiceminister sprawiedliwoœci.

Po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji od tygodnia w Polsce trwaj¹ protesty, do których dochodzi w czasie obowi¹zywania obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa, które zakazuj¹ organizowania zgromadzeñ publicznych licz¹cych wiêcej ni¿ piêæ osób. W kilku miastach podczas protestów dosz³o do zamieszek i bójek.

Przeczytaj tak¿e: „Marsz na Warszawê”. Protest w stolicy po orzeczeniu TK

W przypadku czêœci protestów organizowanych przed koœcio³ami dochodzi³o do przerywania mszy œw. oraz dewastowania elewacji budynków. Farb¹ pomalowany zosta³ tak¿e pomnik Armii Krajowej i Polskiego Pañstwa Podziemnego w Warszawie.

W czwartek o powstrzymanie siê od demonstrowania apelowa³ premier Mateusz Morawiecki. - Niech ten gniew, niech ta niechêæ skupia siê na mnie, skupia siê na politykach, niech dotyka mnie, ale niech nie dotyka tych, których za dwa tygodnie mo¿e dotkn¹æ; bo pañstwo protestuj¹cy zetkn¹ siê z jakimiœ osobami starszymi, w autobusie, w domu, na spotkaniu, i to mo¿e owocowaæ dramatycznymi skutkami - oœwiadczy³ szef rz¹du.

Dowiedz siê wiêcej: Premier apeluje o powstrzymanie siê od demonstrowania

Wyra¿aj¹c „ogromn¹ proœbê” zwróci³ siê o takie przeprowadzenie sporów œwiatopogl¹dowych, „¿eby nie tworzyæ dodatkowego zagro¿enia zgonów zw³aszcza dla osób starszych, dla naszych mam i ojców”. - To mój bardzo gor¹cy apel - podkreœli³.

- W pañstwie prawa nie mo¿e byæ zgody na ³amanie prawa, w zwi¹zku z czym prokurator generalny Zbigniew Ziobro wyda³ jednoznaczne wytyczne - poinformowa³ w pi¹tek na antenie Radia Maryja Micha³ Woœ, wiceminister sprawiedliwoœci. 

- Wszyscy prokuratorzy w Polsce maj¹ traktowaæ organizatorów nielegalnych zgromadzeñ jak przestêpców. Bêd¹ stawiane zarzuty. Bêdzie groziæ im nawet do 8 lat wiêzienia w zwi¹zku z nara¿eniem na utratê ¿ycia lub zdrowia, bo sytuacja z epidemi¹ jest powa¿na - zapowiedzia³.

- Ca³e wysi³ki pañstwa s¹ skierowane na to, ¿eby zachowaæ wydolnoœæ s³u¿by zdrowia, aby ka¿dy, kto tego potrzebuje, nie zosta³ pozostawiony samemu sobie. (…) Nie mo¿e byæ jakiejkolwiek tolerancji dla bezprawia. Podobne wytyczne zosta³y wydane przez ministra spraw wewnêtrznych i administracji w stosunku do policji - doda³ zastêpca Zbigniewa Ziobry.

Polityk Solidarnej Polski, komentuj¹c przypadki wandalizmu oraz przerywania mszy w koœcio³ach, podkreœli³, ¿e „jest to ³amanie Kodeksu karnego”, który „nie zosta³ uchwalony przez Zjednoczon¹ Prawicê, konserwatywnych polityków”, tylko „w czasach, kiedy premierem by³ (W³odzimierz) Cimoszewicz, kiedy rz¹dzi³ Sojusz Lewicy Demokratycznej”.

- Wœciek³y atak jest skierowany w stronê koœcio³ów. Nie mo¿e byæ zgody, ¿eby nasze chrzeœcijañskie dziedzictwo by³o w taki sposób atakowane - oceni³ Micha³ Woœ.

Football news:

19-year-old midfielder Sevikyan made his debut for Levante in La Liga. He is a pupil of Lokomotiv
Barca Director Amor: Messi gave a lot to the club, and the club gave a lot to Leo. I hope he finishes his career here
Dele Ayenugba: they didn't believe in African goalkeepers in Europe, but now a Senegalese is playing in Chelsea, and a Cameroonian is playing in Ajax
Bavaria has watched the midfielder, Inter Aguma. He was included in the list of the best born in 2002
Davies can play in the match Bayern-Lokomotiv, Kimmich-at the beginning of the new year
Barcelona can sign Atalanta midfielder de Ron for free
Hyslop on the racism of Newcastle fans: from 50 yards they insulted me, from 50 feet they sang my name