Poland

Wielki pożar w małopolskiej wsi. Płonie 41 budynków

W miejscowoœci Nowa Bia³a (powiat nowotarski) p³onie 41 budynków, w tym 21 mieszkalnych i 20 gospodarskich. Na miejscu pracuje niemal sto zastêpów stra¿y po¿arnej.

Z ogniem walczy ponad 400 stra¿aków - poinformowa³ w rozmowie z TVN 24 st. kap. Bogus³aw Szyd³o z ma³opolskiej stra¿y po¿arnej.

Wed³ug najnowszych doniesieñ stra¿aków po¿ar ju¿ siê nie rozprzestrzenia. Stra¿ po¿arna zorganizowa³a miêdzy innymi punkt medyczny - donosi na Twitterze bran¿owy portal remiza.pl.

Po¿ar wybuch³ oko³o godziny 18.00. Zg³oszenie stra¿acy otrzymali o 18.22. Cztery osoby z oparzeniami trafi³y do szpitala. Na miejscu zdarzenia badane s¹ dwie osoby.

Portal 24tp.pl informuje, ¿e po¿ar obj¹³ niemal po³owê domów i zabudowañ gospodarczych przy ul œw. Katarzyny. 

- Akcja by³a prowadzona w bardzo trudnych warunkach. Najwiêksz¹ trudnoœci¹ by³a zwarta zabudowa - mówi³ w TVN 24 Szyd³o. Doda³, ¿e dziêki akcji gaœniczej „wiele z tych budynków mieszkalnych i gospodarczych zosta³o uratowanych”.

Choæ wieczorem ogieñ przesta³ siê rozprzestrzeniaæ, to stra¿acy przewiduj¹, ¿e akcja dogaszania potrwa jeszcze kilkanaœcie godzin.

Football news:

John Terry has left the coaching staff of Aston Villa
Samuel Eto'o: It was Messi who played with me, not me with him
Ronaldo arrived at the location of Juventus
Everton will compete with Arsenal and Tottenham for Correa from Lazio. He requested a transfer
Ronaldinho: I'm watching Milan, I hope they will continue to progress. I'm waiting for Monza in Serie A
Lautaro Martinez: Messi is the best player in the world. He is a model for everyone, we must learn from him
Manchester United and Real Madrid are close to an agreement on Varane. The defender will be paid 45-55 million euros