Poland

Wielkie zwolnienia w Pekao. Pracę straci 1110 osób

Pekao

Fotorzepa, Andrzej Bogacz

W ramach zwolnieñ grupowych Bank Pekao planuje do koñca czerwca zwolniæ maksymalnie 1110 pracowników oraz zmieniæ warunki zatrudnienia kolejnym 1250 pracownikom.

To spore liczby, bo stanowi¹ odpowiednio oko³o 8 proc. wszystkich zatrudnionych i 9 proc. Zatem ³¹cznie restrukturyzacja obejmie 17 proc. zatrudnionych w tym drugim co do wielkoœci banku w Polsce. Zarz¹d przewiduje, ¿e zamierzone zwolnienia grupowe rozpoczn¹ siê w ostatnim tygodniu marca i zakoñcz¹ do 30 czerwca tego roku.

„Proces zwolnieñ grupowych jest pochodn¹ d³ugofalowych zmian w sektorze bankowym, przyspieszonych przez pandemiê Covid-19. Jest on te¿ elementem reorganizacji sieci placówek i struktur banku, maj¹cych na celu lepiej dostosowaæ bank do aktualnej sytuacji rynkowej i preferencji klientów" - napisano w komunikacie.

Bank poda³, ¿e planowana restrukturyzacja zatrudnienia jest efektem m.in. przyspieszenia cyfryzacji sektora bankowego. „Cyfryzacja us³ug znacz¹co przyspieszy³a w obliczu pandemii COVID-19, a liczba klientów aktywnie korzystaj¹cych z bankowoœci mobilnej Pekao przekroczy³a na koniec 2020 r. 2 mln osób. To znacz¹co ogranicza liczbê klientów korzystaj¹cych z tradycyjnych oddzia³ów i placówek, dlatego niezbêdne jest kontynuowanie ewolucji modelu biznesowego w kierunku dalszej cyfryzacji produktów i us³ug" – podano w komunikacie prasowym.

To czwarta du¿a fala zwolnieñ w Pekao w ostatnich latach. W lutym 2020 r. bank zapowiedzia³ likwidacjê maksymalnie 1200 miejsc pracy, co stanowi³o 8,4 proc. zatrudnionych w grupie kapita³owej Pekao. Z kolei w 2019 r. zwolnienia grupowe objê³y 900 osób a warunki zatrudnienia zmieniono z oko³o 620 zatrudnionym. W 2018 r. bank przeprowadzi³ program dobrowolnych odejœæ, z którego skorzysta³o blisko 1000 osób.

To jednak nie wyj¹tek. W polskim sektorze bankowym – mimo wzrostu jego skali dzia³ania – w ostatnich latach systematycznie ubywa miejsc pracy m.in. z powodu cyfryzacji i automatyzacji, mniejszej liczby odwiedzin oddzia³ów i ich zamykania. Wa¿nym czynnikiem s¹ te¿ fuzje, których by³o sporo w ostatnich latach i które powoduj¹ dublowanie siê stanowisk. Zwolnienia grupowe prowadzili ostatnio m.in. Santander i BNP Paribas.

Pekao poda³, ¿e poinformowa³ ju¿ zwi¹zki zawodowe o planowanym procesie restrukturyzacji zatrudnienia. Przyst¹pienie do konsultacji ze stron¹ spo³eczn¹ ma na celu osi¹gniêcie porozumienia w kwestii liczby osób i zakresu zwolnieñ, czasu w jakim maj¹ zostaæ zrealizowane, a tak¿e pakietu œwiadczeñ gwarantowanych w ramach odpraw dla pracowników objêtych procesem restrukturyzacji. Rozmowy potrwaæ maj¹ do 23 marca.

Football news:

Norwich relegated to the Premier League
Yaya Toure wrote a letter of apology to Pep. In 2018, a player accused Guardiola of racism
Real Madrid players will refuse bonuses for winning the Champions League or La Liga. The club will save 30 million euros
Zinedine Zidane: I was lucky to coach Real Madrid. But I'm not a terrible coach, although not the best
Sweden has opened stadiums for fans, but so far only 8 (!) people can attend matches. Although in other places go to 5 thousand
Ronaldo will miss the match with Atalanta due to a muscle injury
Arsenal, Lazio and Wolverhampton are Interested in Yaremchuk. Gent wants 15-20 million euros for their top scorer