Poland

Więzienie za zabytek

Karane bêdzie nielegalne wprowadzenie do Polski dóbr kultury pochodz¹cych z pañstw nienale¿¹cych do Unii Europejskiej.

Rada Ministrów przyjê³a we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zabroniony bêdzie przywóz do Polski dóbr kultury, które zosta³y wyprowadzone z pañstwa nienale¿¹cego do Unii Europejskiej, a w którym dobra te powsta³y lub zosta³y odkryte z naruszeniem przepisów tego pañstwa.

Sankcj¹ za z³amanie przepisu dotycz¹cego przywozu dóbr kultury bêdzie grzywna, kara ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat dwóch. Jednoczeœnie mo¿liwe bêdzie orzeczenie przez s¹d przepadku dóbr kultury, które pochodz¹ z przestêpstwa.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Football news:

The money for the Super League was promised by the largest US bank - before that, it helped the Americans buy up European clubs
UEFA on the 12 founders of the Super League: They will live with shame. We will discuss additional sanctions
Prince William on Super League: I am happy that the voice of football fans has been listened to
Director of Milan Maldini: I learned about the Super League on Sunday, everything was decided at a higher level
Goat Hennes VIII, former mascot of Cologne, died
Frappar will be the first female referee at the men's Euro. Karasev and the Argentine Rapalini are among the 19 main referees
Co-owner of Manchester United: We believe that the pyramid of European football should become more stable, but we agree that the Super League is not suitable for this