Poland

"Wprowadziliśmy dużo obostrzeń, ale wirus jest wszędzie"

Polityka

minister zdrowia Adam Niedzielski

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Epidemia koronawirusa w Polsce jest na takim etapie, ¿e wirus jest wszêdzie, praktycznie wszêdzie i bardzo trudno zahamowaæ jego dzia³anie - oœwiadczy³ minister zdrowia Adam Niedzielski. W TVN24 przyzna³, ¿e nie zosta³o nam du¿o œrodków do walki z epidemi¹. - Wprowadziliœmy du¿o obostrzeñ - stwierdzi³. Powiedzia³, ¿e z uwagi na zagro¿enie zwi¹zane z koronawirusem z niepokojem patrzy na to, co siê dzieje na ulicach, czyli na masowe protesty po decyzji Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

W pi¹tek o godz. 15:30 premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski i krajowy konsultant ds. chorób zakaŸnych prof. Andrzej Horban poinformowali o nowych obostrzeniach wprowadzanych w zwi¹zku z epidemi¹. 31 paŸdziernika, 1 listopada i 2 listopada cmentarze bêd¹ zamkniête. Jak przekaza³a Kancelaria Premiera, zamkniêcie cmentarzy nie bêdzie dotyczy³o uroczystoœci pogrzebowych i czynnoœci z nimi zwi¹zanych.

Czytaj tak¿e: Koronawirus w Polsce - premier Morawiecki og³asza nowe obostrzenia

Dlaczego dopiero dziœ i to po po³udniu szef rz¹du og³osi³, ¿e jutro nekropolie bêd¹ zamkniête? Pytany o to w TVN24 minister zdrowia powiedzia³: - Nie ma ³atwych decyzji.

Adam Niedzielski mówi³, ¿e przez tydzieñ obserwowano "wiele zmiennych". - Spodziewaliœmy siê pewnego jeszcze nie wyp³aszczenia, ale pewnego zwolnienia jeœli chodzi o tempo rozwoju pandemii - powiedzia³ minister.

Jak doda³, jednym z czynników branych pod uwagê by³a liczba zleceñ na testy na koronawirusa wystawianych przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. - Po takim sygnale z pocz¹tku tygodnia, ¿e mieliœmy spadek zleceñ, liczyliœmy na to, ¿e troszkê wyhamuje dynamika dziennych zachorowañ. To siê niestety nie sta³o - przyzna³ Niedzielski.

"Wprowadziliœmy du¿o obostrzeñ"

Minister powiedzia³, ze dynamika wzrostu liczby zaka¿eñ maleje, ale nie na tyle, ¿eby "d¹¿y³a do stabilizacji". - Teraz liczymy siê z efektami obostrzeñ, które by³y wprowadzane dwa tygodnie temu - doda³.

- To, ¿e siê nie pojawiaj¹, to mo¿na zadaæ pytanie co by by³o gdybyœmy tych obostrzeñ nie wprowadzili. To prawdopodobnie byœmy mieli liczbê nie 21,6 tys. (nowych przypadków SARS-CoV-2 - red.), tylko byæ mo¿e trzydzieœci kilka albo i wiêcej - mówi³ Niedzielski.

- Taki jest charakter pandemii, ona jest na takim etapie, ¿e wirus jest wszêdzie, mo¿na powiedzieæ, praktycznie wszêdzie i jest bardzo trudno zahamowaæ jego dzia³anie - powiedzia³ minister. Zwróci³ uwagê, ¿e jeœli chodzi o arsena³ œrodków do walki z epidemi¹ to "nam w tym arsenale ju¿ du¿o œrodków nie zosta³o, wbrew pozorom". - Wprowadziliœmy du¿o obostrzeñ - maseczki, wycofanie dzieci ze szkó³ i inne kroki - doda³.

Czy rz¹d planuje wprowadziæ stan nadzwyczajny? - Nie ma teraz takich dyskusji na Rz¹dowym Zespole Zarz¹dzania Kryzysowego - oœwiadczy³ Adam Niedzielski. Doda³, ¿e wed³ug jego wiedzy "taki plan nie jest rozwa¿any, tzn. nie ma wyznaczonej jakiejœ bliskiej perspektywy, kiedy takie œrodki mog³yby byæ przedsiêwziête".

Minister zdrowia zmartwiony masowymi protestami

W pi¹tek w Warszawie kilkadziesi¹t tysiêcy osób protestuje na ulicy przeciw orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Demonstracje odbywaj¹ siê tak¿e w innych miastach.

Dowiedz siê wiêcej:
"Marsz na Warszawê". Protest w stolicy po orzeczeniu TK w sprawie aborcji

Pytany, czy rozumie oburzenie ludzi na ulicach szef resortu zdrowia odpar³, ¿e "wszyscy widzimy te same obrazki". - Jestem zmartwiony, bo maj¹c g³ówne zadanie w postaci walki z pandemi¹ patrzê z ogromnym niepokojem na to co siê dzieje na ulicach - powiedzia³ Niedzielski oceniaj¹c, ¿e z punktu przebiegu epidemii moment orzeczenia TK by³ niefortunny. - Ryzyko rozprzestrzeniania siê wirusa poprzez du¿e zgromadzenia, które s¹ zawsze bardzo transmisyjnym miejscem dla wirusa jest dla mnie bardzo niepokoj¹ce - doda³.

Czy rz¹d ma symulacje przewiduj¹ce skutki epidemiczne protestów? - Mamy modele analityczne, ale nie bêdê epatowa³ liczbami. Chcê tylko odwo³aæ siê do przyk³adu amerykañskiego, gdzie patrzyliœmy co siê zadzia³o z pandemi¹ po protestach, które odbywa³y siê pod has³em Black Lives Matter. Tam dochodzi³o do eskalacji. Troszkê trzeba tê analogiê podzieliæ przez dwa, bo protesty u nas maj¹ zupe³nie inny charakter, skupiaj¹ inn¹ grupê wiekow¹, ale to te¿ ma swoje konsekwencje z punktu widzenia pandemii koronawirusa - mówi³

Podkreœli³, ¿e najbardziej nara¿eni na konsekwencje zachorowania na COVID-19 s¹ ludzie starsi. Minister zdrowia zaapelowa³ do uczestników protestów, by nie kontaktowali siê z osobami bardziej nara¿onymi, w tym starszymi z wielochorobowoœci¹.

Football news:

Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)
Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two