Poland

Wróblewski: Marsz Niepodległości jest wspaniałą inicjatywą

W pi¹tek w TVN 24 Wróblewski oceni³, ¿e „by³oby bardzo niedobrze, gdyby Sejm i Senat nie wybra³ Rzecznika Praw Obywatelskich”. Zapewnia³, ¿e jeœli jego kandydatura utrzyma siê w Senacie, to jako RPO „bêdzie szuka³ tego, co ³¹czy, a nie tego, co dzieli”. Doda³, ¿e bêdzie „przekonywaæ senatorów, by przerwaæ ten pat i stworzyæ takie biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym bêdzie miejsce dla osób o ró¿nych œwiatopogl¹dach”.

- W najbli¿szych dniach zamierzam siê spotkaæ z przedstawicielami wszystkich œrodowisk politycznych w Senacie, prosz¹c ich o rady i sugestie w tym zakresie. Zapraszam opozycjê do dyskusji i przedstawienie takich kandydatur (na zastêpców RPO - red.) - mówi³ pose³ PiS, t³umacz¹c przy okazji, ¿e nie wyst¹pi³ z partii, poniewa¿ „by³by to polityczny teatr”.

Wróblewski mówi³ te¿, ¿e nie przygotowywa³ wniosku ws. Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybuna³u Konstytucyjnego. W czwartek piêcioosobowy sk³ad TK pod przewodnictwem Julii Przy³êbskiej uzna³, ¿e przepis pozwalaj¹cy RPO dzia³aæ po up³ywie kadencji do czasu powo³ania nastêpcy jest niezgodny z konstytucj¹. - Nic nie wiem o tej sprawie - mówi³ polityk PiS. Doda³, ¿e nie zna uzasadnienia wyroku.

Bart³omiej Wróblewski pytany przez prowadz¹cego rozmowê w TVN24 dziennikarza Krzysztofa Skórzyñskiego o Marsz Niepodleg³oœci oceni³ go jako „wspania³¹ inicjatywê”. - Jednoczy Polaków o pogl¹dach patriotycznych bardzo ró¿nych barw. Nie oznacza to, ¿e akceptujê jakieœ zachowania chuligañskie czy inne, które na obrze¿ach tej inicjatywy siê pojawiaj¹. Nie akceptujê zachowañ ksenofobicznych, nie mówi¹c o zachowaniach rasistowskich - przekonywa³ pose³ prawa i Sprawiedliwoœci.

Football news:

Salomon Rondon: Thank you for everything, WEB Arena. It was reported that CSKA is unlikely to buy the forward
Messi has failed to score for Madrid in the league for the first time in 15 years
Tuchel on the Champions League final: Chelsea are aware that they can beat Man City
Klopp on the top 4: It's not impossible, but it's difficult. Liverpool will try
Tiago Alcantara: Liverpool are fighting for a little miracle. It is always a pleasure to score and help the team
Manchester United missed out on a £ 200m deal. The sponsor is concerned about the conflict of fans with the Glazers
Troyes advanced to Ligue 1, winning the second division. The club belongs to the Man City holding