Poland

Wskaźnik zakażeń w Szwecji wyższy niż we Włoszech

W UE s¹ obecnie cztery pañstwa, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu 14 dni jest wy¿sza ni¿ w Polsce (Wêgry, Chorwacja, Bu³garia i S³owenia).

W ostatnich 14 dniach krajem z najwiêksz¹ liczb¹ zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest Bu³garia ze wskaŸnikiem na poziomie 25,4 (wzrost o 0,4).

Drugie miejsce zajmuje Liechtenstein (nale¿y do EOG) - liczba zgonów chorych na COVID-19 w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi w tym kraju 18,2 (spadek o 2,6).

Trzecia jest S³owenia, gdzie wskaŸnik ten wynosi 19,6 zgonu na 100 tysiêcy mieszkañców (spadek o 0,4).

Czwarta pod wzglêdem tego wskaŸnika jest Chorwacja, gdzie wynosi on 18,4 (wzrost o 1,1).

W pi¹tych Wêgrzech w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców stwierdzono 18 zgonów (wzrost o 0,6 przy 698,5 zaka¿enia na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni).

W szóstych pod wzglêdem tego wskaŸnika Czechach w ci¹gu ostatnich 14 dni stwierdzono 17,4 zgonu na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców (spadek o 0,2). Od 14 listopada wskaŸnik ten dla Czech spada³, 29 listopada by³ pierwszym dniem ponownego wzrostu.

Siódme s¹ W³ochy z 16,4 zgonu na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni (wzrost o 0,1).

Ósma jest Belgia gdzie wskaŸnik ten wynosi 15,9 (spadek o 0,5).

31 paŸdziernika wskaŸnik 1000 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³ Luksemburg - obecnie wynosi on tam 1209 (spadek o 3,9).

16 listopada wskaŸnik 800 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³a Chorwacja, 24 listopada przekroczy³ on 900, a 29 listopada przekroczy³ 1000 - obecnie wynosi on tam 1076,4 (wzrost o 23,4).

31 paŸdziernika wskaŸnik 1000 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³a S³owenia - ale 12 listopada wskaŸnik ten spad³ poni¿ej tego poziomu i obecnie wynosi on tam 970,6 (spadek o 3,5 w ci¹gu doby).

19 listopada wskaŸnik zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³ 700 na Litwie, 24 listopada przekroczy³ 800, a 29 listopada przekroczy³ 900 - obecnie wynosi tam 993 (wzrost o 40,9).

14 listopada wskaŸnik 1000 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³a Austria, ale 26 listopada spad³ on znów poni¿ej 1000, 29 listopada poni¿ej 900, a 2 grudnia poni¿ej 800 - obecnie wynosi on tam 796,2 (spadek o 24,8).

4 listopada paŸdziernika próg 1000 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³ Liechtenstein - 17 listopada wskaŸnik ten ponownie spad³ jednak poni¿ej 1000, a 21 listopada poni¿ej 900, 24 listopada znów wzrós³ powy¿ej 900, 25 listopada spad³ poni¿ej tej wartoœci, 29 listopada spad³ poni¿ej 800, a 1 grudnia znów wzrós³ powy¿ej tej wartoœci - i wynosi tam 891,1 po wzroœcie o 75,5 w ci¹gu doby.

21 listopada wskaŸnik 800 zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³a Portugalia, 22 listopada znów spad³ on poni¿ej 800, 28 listopada znów wzrós³ powy¿ej tej liczby, 29 listopada spad³ poni¿ej tego poziomu, a 2 grudnia spad³ poni¿ej 700 - i obecnie wynosi on tam 684,4 zaka¿eñ koronawirusem (spadek o 20).

W Szwecji 25 listopada wskaŸnik zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³ 600 - i wynosi obecnie 660,1 (wzrost o 25,8).

11 listopada wskaŸnik 700 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³y W³ochy, 20 listopada W³ochy przekroczy³y wskaŸnik 800 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców, 22 listopada znów spad³ poni¿ej 800, a 29 listopada poni¿ej 700 - i wynosi 634,2 (spadek o 21,3).

W Bu³garii wskaŸnik zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi obecnie 602,5 (spadek o 19,4).

W Rumunii wskaŸnik zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców zbli¿a siê do 600 - i wynosi obecnie 546,8 (spadek o 20,6).

19 listopada wskaŸnik liczby zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy w Czechach spad³ poni¿ej 1000 (22 paŸdziernika w Czechach liczba zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na ka¿de 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³a 1000), 20 listopada poni¿ej 900, 21 listopada poni¿ej 800, 25 listopada poni¿ej 700, a 29 listopada poni¿ej 600 - i wynosi obecnie 551,2 (wzrost o 8,7). 13 listopada by³ pierwszym od wielu tygodni dniem, gdy wskaŸnik ten w Czechach nie by³ najwy¿szy spoœród wszystkich pañstw UE i EOG.

Na przeciwnym biegunie znajduje siê Islandia z 55,5 zaka¿enia koronawirusem w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców i Irlandia gdzie wskaŸnik ten wynosi 83,8.

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w  Finlandii - 0,5, w Islandii - 0,6 i Norwegii - 0,7.

Football news:

Andrea Pirlo: In my 1st season at Juve, we were behind Milan, but we took the title. Everything depends on us
The judge made two mistakes. De Gea was pushed and there was no foul on our cancelled-out goal. Solskjaer on the loss to Sheffield
Maguire on the defeat to Sheffield Wednesday: We gave the opponent two goals, we didn't play at the level we expected
Wilder on registration in the Premier League: I don't want to talk about the beginning of an incredible rescue. We just want to show what we are worth
Ronald Koeman: Barcelona in a difficult month with an abundance of outings showed character and deserved their victories
Frankie de Jong: I started to play closer to the penalty area, so I score more
Manchester United's 13-match unbeaten streak in the Premier League was Interrupted