Poland

Z gołym torsem na plażę, a nie do pracy

Dress code w pracy

AdobeStock

Obowi¹zki ci¹¿¹ce na pracodawcy, które obejmuj¹ zapewnienie bezpieczeñstwa i kszta³towanie w firmie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, uprawniaj¹ go do wydania zakazu wykonywania pracy w negli¿u.

Jeden z pracowników firmy budowlano-remontowej w okresie letnim chodzi bez koszuli, z ods³oniêtym go³ym torsem. Czy pracodawca mo¿e mu tego zabroniæ? – pyta czytelnik.

Jednym z podstawowych obowi¹zków ka¿dego pracownika jest przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy, a tak¿e dbanie o dobro zak³adu pracy, co oznacza tak¿e dbanie o dobre imiê pracodawcy (art. 100 § 2 pkt 3 i 4 kodeksu pracy).

Czytaj tak¿e: Dress code w pracy: szef mo¿e wymagaæ noszenia stanika

Œwiadczenie prac budowlano-remontowych zasadniczo wymaga stosowania odzie¿y i obuwia roboczego, gdy¿ odzie¿ w³asna pracownika w trakcie wykonywania takich robót mo¿e ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu. Jednoczeœnie pracodawca nie mo¿e dopuœciæ do œwiadczenia pracy pracownika bez œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy (art. 2379 § 1 k.p.). Natomiast wydaje siê tak¿e, ¿e ogólnie przyjête zwyczajowe normy...

Football news:

Savin promised that Krasava will return money for tickets to fans in case of defeats in August
Chelsea made two offers to Inter for Lukaku
Ronaldo is ready to return to Real Madrid. Madrid wants to sign only Mbappe (As)
After 10 days, Russia is fifth in the Tokyo 2020 medal standings. A little more-and the UK will catch up with us
Former Liverpool and England player Downing has finished his career
Bardzagli about 18-year-old Mbappe: He ran at a speed of 3,000 miles per hour. I asked Paratici why Juve is not signing him yet
Robert Pires: Mbappe's goal is to win the Champions League with PSG, and he will achieve it, I think