Poland

Za 2 lata ruszy pod Szczecinem suchy terminal

Szczeciñska spó³ka CSL przygotowuje budowê pierwszego suchego terminalu w Zachodniopomorskim.

Ulokowany na dzia³ce o powierzchni 26 ha obiekt (nazwany CCIC) znajdzie siê w Dunikowie, 800 m od autostrady A6 i 30 m od linii kolejowej Szczecin-Poznañ. Terminal bêdzie w stanie pomieœciæ poci¹gi o d³ugoœci do 750 m i obs³u¿y je bez koniecznoœci dzielenia na mniejsze sk³ady, co prze³o¿y siê na poprawê wydajnoœci i jakoœci us³ugi.

W pierwszym etapie ruszy faza I o powierzchni 6 ha, zaœ docelowo na ca³ej powierzchni znajdzie siê miejsce dla 4 torów, 2 suwnic bramowych i dwóch reachstackerów. Takie wyposa¿enie da obiektowi niezbêdn¹ elastycznoœæ funkcjonowania, pozwoli na prze³adunki wagon-plac-wagon oraz wagon-wagon. Plac sk³adowy pomieœci 1400 TEU, w tym bêdzie 7-9 przy³¹czy do kontenerów z kontrolowan¹ temperatur¹ i miejsce na kontenery z towarami niebezpiecznymi. Terminal bêdzie przygotowany do obs³ugi naczep intermodalnych oraz zwyk³ych naczep.

Jest to jedna z kluczowych inwestycji dla rozwoju regionu, gdy¿ umo¿liwieni alternatywn¹ logistykê do transportu samochodowego, sprawi, ¿e ulokowanie firmy (magazynu) w okolicy terminalu (50 km) da dodatkowe mo¿liwoœci logistyczne, których obecnie brak. Terminal umo¿liwi dostêp na korzystnych (cena, czas, jakoœæ) warunkach do transportu kolejowego – t³umaczy Chief Developement Officer CSL Przemys³aw Ho³owacz.

Wartoœæ ca³ego projektu jest szacowana na 80,5 miliona netto, a projekt otrzyma³ 35,4 mln z³ unijnego dofinansowania. 12 proc. finansowania zapewni³ inwestor. – Posiadamy wszystkie niezbêdne pozwolenia œrodowiskowe, odby³y siê konsultacje spo³eczne. Do tej pory przez ostatnie 3 lata odby³o siê minimum 300 spotkañ, m. in. z przewoŸnikami kolejowymi, zarz¹dcami infrastruktury, operatorami logistycznymi, terminalami intermodalnymi, innymi spedytorami (potencjalni klienci dla CCIC) i zak³adami produkcyjnymi w naszym regionie (równie¿ klienci dla CCIC). Szukaliœmy potencjalnych po³¹czeñ i zbudowaliœmy na chwilê obecn¹ wirtualnie kilka sensownych tras – podkreœla Ho³owacz.

Planowany start terminalu to pierwsza po³owa 2023 roku.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude