Poland

Zakończyła się konserwacja ołtarza Wita Stwosza

W Bazylice Mariackiej w Krakowie zakoñczy³y siê trwaj¹ce piêæ lat prace zwi¹zane z odnowieniem O³tarza Wita Stwosza.

O³tarz powsta³ 530 lat temu, wczeœniej odnawiany by³ siedemdziesi¹t lat temu (w latach 1946-49). Prace zakoñczone teraz rozpoczê³y siê w 2015 roku.

Obecnie odnowione arcydzie³o sk³adane jest z powrotem w ca³oœæ. Jak podaje Spo³eczny Komitet Ochrony Zabytków Krakowa rozpoczêta w 2015 roku odnowa trwa³a szeœæ sezonów. O³tarz zinwentaryzowano metod¹ skanowania laserowego 3D. Konserwatorzy korzystali z wyników analiz fizyko-chemicznych i tomografii komputerowej. Prace prowadzono na zapleczu o³tarza i w pomieszczeniach prezbiterium œwi¹tyni zaadaptowanych na pracownie konserwatorskie.

Konserwatorzy zapowiadaj¹ przygotowanie publikacji, które podsumuj¹ najnowsze ustalenia dotycz¹ce warsztatu Wita Stwosza i stosowanych w nich technik, pierwotnej formy o³tarza, historii jego poprzednich konserwacji.

Ca³oœæ prac kosztowa³a 13,7 mln z³. Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa zapewni³ z tego 10 mln z³. Pozosta³¹ czêœæ pokry³y dotacje ministerstwa kultury, gminy Kraków, œrodki w³asne Parafii Mariackiej i datki od darczyñców. Prace wykona³ zespó³ specjalistów pod kierunkiem konserwatora dr. hab. Jaros³awa Adamowicza.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7