Poland

Zameldowanie się na jedno kliknięcie

W czasie pandemii ciê¿ko dostaæ siê do urzêdu. Jest pomys³, by wiele spraw za³atwiaæ zdalnie.

By za³atwiæ wiele czynnoœci, np. odebraæ odpis aktu urodzenia czy zawarcia ma³¿eñstwa, trzeba stawiæ siê w urzêdzie, z³o¿yæ oœwiadczenia i wnioski w formie papierowej oraz poczekaæ na weryfikacjê dokumentacji przez urzêdnika. W czasie zarazy jest to trudne. Urzêdy czêsto pracuj¹ zdalnie, wiêc obywatel napotyka trudnoœci. Dlatego rz¹d chce postawiæ na mo¿liwoœæ zdalnego za³atwiania spraw obywatelskich.

Ostateczny projekt noweli ustawy o dowodach osobistych i aktach stanu cywilnego ma byæ gotowy ju¿ w czerwcu. Dziêki niemu pojawiæ siê maj¹ podstawy prawne do stworzenia us³ug elektronicznych dostêpnych po uwierzytelnieniu siê obywatela w systemie teleinformatycznym. Co to da? Dziêki temu ma byæ szybciej dla obywatela, l¿ej dla pracowników i mniej papierów w urzêdach. Nowe us³ugi pojawi¹ siê w witrynie „gov.pl”.

Aby obywatel móg³ skorzystaæ ze zdalnego za³atwiania spraw, potrzebny bêdzie np. profil zaufany lub profil osobisty (wydawany z dowodem osobistym). Co dziêki niemu bêdzie mo¿na zdalnie za³atwiæ? Na przyk³ad z³o¿yæ wniosek o udostêpnienie danych z RDO; umo¿liwiæ osobie fizycznej, np. w³aœcicielowi, zameldowanie siê w lokalu bêd¹cym jego w³asnoœci¹. Zdalnie bêdzie te¿ mo¿na pobraæ dokumenty z rejestru stanu cywilnego.

etap legislacyjny: projekt wpisany do wykazu prac rz¹du

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude