Poland

Znasz prawnika, który bezinteresownie pomaga innym?

Adobe Stock

Znasz prawnika, który bezinteresownie pomaga innym? Zg³oœ go w konkursie „Prawnik Pro Bono" organizowanym przez Zarz¹d Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, którego patronem medialnym od lat jest „Rzeczpospolita". Termin nadsy³ania kandydatur zosta³ przed³u¿ony do 14 marca.

Tytu³ Prawnika Pro Bono mo¿e otrzymaæ osoba posiadaj¹ca wy¿sze wykszta³cenie prawnicze, mieszkaj¹ca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która œwiadczy nieodp³atnie i bezinteresownie (charytatywnie) us³ugi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji spo³ecznych b¹dŸ instytucji.

Spoœród nominowanych kandydatów kapitu³a konkursu przyzna tytu³ Prawnika Pro Bono jednej osobie. Ju¿ w tym momencie do konkursu zg³oszono 13 prawników. Wiêkszoœæ z nich to osoby dzia³aj¹ce w Warszawie.

Wœród kandydatów dominuj¹ osoby posiadaj¹ce tytu³ zawodowy adwokata b¹dŸ radcy prawnego. Jest jednak równie¿ dwóch aplikantów.

Kandydatów mog¹ zg³aszaæ osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorz¹dy zawodów prawniczych, organizacje pozarz¹dowe, instytucje pañstwowe i samorz¹dowe.

Zg³oszenie mo¿na przes³aæ zarówno poczt¹ (decyduje data stempla pocztowego), jak i drog¹ e-mailow¹ (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres biuro@centrumprobono.pl.

Football news:

I don't think Barcelona is any better. Koeman on the fight for the La Liga title with Real Madrid, Atletico and Sevilla
Koeman on Minges: In Barca, you should always play actively. Pedri, Araujo also played below their level
Ronald Araujo: For Barca, all matches are finals. We won Getafe-this is the main thing
Messi gave a penalty to Griezmann with a double against Getafe-Antoine scored
Barcelona won 7 of the last 8 La Liga matches-lost to Real Madrid
Semin about the Super League: European football has the fairest traditions
Agnelli and Ceferin were preparing a joint statement because of the rumors about the Super League. The head of Juve turned off the phone before the announcement of the tournament