Serbia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

До са­да ис­пла­ће­но 95 од­сто суб­вен­ци­ја за по­љо­при­вред­ни­ке

Ми­ни­стар­ка по­љо­при­вре­де, шу­мар­ства и во­до­при­вре­де Је­ле­на Та­на­ско­вић са­ста­ла се ју­че у Вла­ди Ср­би­је са пред­став­ни­ци­ма се­дам удру­же­ња по­љо­при­вред­них про­из­во­ђа­ча и обра­зло­жи­ла на ко­ји на­чин су ре­а­ли­зо­ва­не ме­ре до­го­во­ре­не у ма­ју. Са­оп­шти­ла је да је до са­да ис­пла­ће­но 95 од­сто суб­вен­ци­ја, пре­но­си Бе­та.

Спо­ра­зум о ме­ђу­соб­ној са­рад­њи пот­пи­сан је у ма­ју ове го­ди­не, а ми­ни­стар­ство је по­љо­при­вред­ни­ци­ма упу­ти­ло по­зив на овај са­ста­нак ка­ко би за­јед­нич­ки раз­мо­три­ли све што је ре­а­ли­зо­ва­но до са­да. Та­на­ско­ви­ће­ва је об­ја­сни­ла да су ис­пла­ће­ни сви уред­ни и ком­плет­ни зах­те­ви, а ни­су са­мо они ко­ји су тре­нут­но на до­пу­ни и да ће би­ти бр­зо ре­ше­ни. Пре­ци­зи­ра­ла је да су све тач­ке спо­ра­зу­ма ко­је су би­ле пла­ни­ра­не за ову го­ди­ну до са­да ис­пу­ње­не, а то се од­но­си на по­ве­ћа­ње основ­них под­сти­ца­ја за биљ­ну про­из­вод­њу (под­сти­ца­ји по хек­та­ру) са 9.000 на 18.000 ди­на­ра, пре­ми­је за мле­ко са 15 на 19 ди­на­ра по ли­тру, под­сти­ца­ја за ква­ли­тет­не при­плод­не млеч­не кра­ве са 30.000 на 40.000 ди­на­ра по гр­лу.

Ка­ко је до­го­во­ре­но, од 1. ја­ну­а­ра 2024. го­ди­не, би­ће по­диг­ну­та мак­си­мал­на гра­ни­ца по­вр­ши­не об­ра­ди­вог по­љо­при­вред­ног зе­мљи­шта од 20 хек­та­ра, про­пи­са­на за оства­ри­ва­ње пра­ва на основ­не под­сти­ца­је за биљ­ну про­из­вод­њу на 100 хек­та­ра, ума­ње­на је 50 од­сто на­кна­да за од­вод­ња­ва­ње за те­ку­ћу го­ди­ну и би­ће у пот­пу­но­сти уки­ну­та на­кна­да за од­вод­ња­ва­ње.

Ме­ђу до­дат­ним ме­ра­ма по­др­шке по­љо­при­вред­ни­ци­ма обез­бе­ђе­на је и ре­фак­ци­ја, то јест по­врат за ак­ци­зе за го­ри­во у из­но­су од 50 ди­на­ра по ли­тру ко­ји ће ва­жи­ти од 2024. Та­ко­ђе, ми­ни­стар­ка Та­на­ско­вић је са­слу­ша­ла су­ге­сти­је по­љо­при­вред­ни­ка и кон­струк­тив­не пред­ло­ге ко­ји ће би­ти раз­мо­тре­ни у на­ред­ном пе­ри­о­ду. На ју­че­ра­шњем са­стан­ку од­мах су ува­же­не не­ке од ини­ци­ја­ти­ва по­љо­при­вред­ни­ка, као што је она ко­ја се од­но­си на ја­сно де­фи­ни­са­ње ко су ко­ри­сни­ци да­ва­ња по хек­та­ру и до­го­во­ре­но је да ће то би­ти са­мо по­љо­при­вред­ни­ци ко­ји об­ра­ђу­ју зе­мљу, а не вла­сни­ци зе­мљи­шта ко­ји га не об­ра­ђу­ју.

Ка­ко је са­оп­ште­но из ми­ни­стар­ства, за­кључ­ци са­стан­ка су да ће ли­ста ма­лих скла­ди­шта­ра ко­ји ће би­ти одо­бре­ни од Ре­пу­блич­ке ди­рек­ци­је за роб­не ре­зер­ве би­ти про­ши­ре­на, на на­чин да за обез­бе­ђе­ње да­ју ме­ни­цу, за­ло­гу у ро­би или хи­по­те­ку. По­љо­при­вред­ни­ци су под­не­ли ини­ци­ја­ти­ву за уво­ђе­ње за­ко­на о роб­ној бер­зи те ће би­ти фор­ми­ра­на рад­на гру­па ко­ја ће кре­ну­ти са ра­дом од по­не­дељ­ка 2. ок­то­бра, и да­ти за­кљу­чак на те­му тог за­ко­на до кра­ја ове го­ди­не.

Ме­ђу за­кључ­ци­ма је и то да је под­не­та ини­ци­ја­ти­ва да се у За­кон о под­сти­ца­ји­ма уве­де члан ко­јим ће би­ти де­фи­ни­са­но да вла­сник зе­мље ко­ји не об­ра­ђу­је зе­мљу не мо­же би­ти ко­ри­сник суб­вен­ци­је. До­го­во­ре­на је и по­моћ око от­ку­па ку­ку­ру­за.

На­ста­вак кон­тро­ле уво­за мле­ка и млеч­них про­из­во­да та­ко­ђе је је­дан од за­кљу­ча­ка са­стан­ка и на­кон уки­да­ња пре­лев­ма­на на мле­ко и млеч­не про­из­во­де 31. ок­то­бра ове го­ди­не, све мле­ка­ре и сви тр­гов­ци ко­ји тр­гу­ју мле­ком и млеч­ним про­из­во­ди­ма под­но­си­ће зах­тев за увоз млеч­них про­из­во­да и до­би­ја­ће до­зво­ле ко­је ће ва­жи­ти