Serbia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

„Ми­на” под Баг­да­лом

Пар­ти­зан сутра на­ста­вља шам­пи­он­ску тр­ку по­сле де­вет да­на па­у­зе. Све је би­ло спрем­но за 171. окр­шај са ве­чи­тим ри­ва­лом, али због да­на жа­ло­сти ни­је био тре­ну­так за нај­ве­ћи пра­зник у срп­ском фуд­ба­лу.

На­ред­на пре­пре­ка „пар­ног ваљ­ка” би­ће На­пре­дак у Кру­шев­цу, где ће аду­ти Иго­ра Ду­ља­ја по­ку­ша­ти да се за­др­же на де­о­би ли­дер­ске по­зи­ци­је. У за­ви­сно­сти од ре­зул­та­та ТСЦ-а у Лу­ча­ни­ма „цр­но-бе­ли” мо­гу да из­би­ју и на че­ло су­пер­ли­га­шког ка­ра­ва­на.

Тим из Хум­ске ни­је ла­ко по­бе­ђи­вао прет­ход­них го­ди­на у гра­ду ца­ра Ла­за­ра, на по­след­њих 10 утак­ми­ца под Баг­да­лом Пар­ти­зан је оства­рио пет по­бе­да, че­ти­ри по­ра­за и ре­ми. На по­след­ња три су­сре­та са На­прет­ком у Кру­шев­цу „цр­но-бе­ли” има­ју сто­про­цен­тан учи­нак, али да­ле­ко од то­га да су ла­ко до­ла­зи­ли до це­лог пле­на. Про­шли пут, по­чет­ком фе­бру­а­ра, „пар­ни ва­љак” је сла­вио на за­ле­ђе­ном те­ре­ну Град­ског ста­ди­о­на го­лом Фу­се­ни­ја Ди­ја­ба­теа. Пре две се­зо­не, кад је Пар­ти­зан во­дио шам­пи­он­ску бит­ку са Цр­ве­ном зве­здом до по­след­њег ко­ла, „пар­ни ва­љак” је, та­ко­ђе, уз до­ста му­ка сла­вио у Кру­шев­цу.

У дру­гом ман­да­ту Алек­сан­дра Ста­но­је­ви­ћа, „цр­но-бе­ли” су с ла­ко­ћом по­бе­ђи­ва­ли го­то­во све ри­ва­ле у Су­перли­ги, али то ни­је био слу­чај под Баг­да­лом. „Цр­но-бе­ли” су сла­ви­ли ми­ни­мал­ним ре­зул­та­том по­гот­ком Ри­кар­да из је­да­на­е­стер­ца, а ни играч ви­ше 45 ми­ну­та ни­је им по­мо­гао да ра­ни­је оси­гу­ра­ју по­бе­ду.

На­пре­дак је у по­след­њих 10 го­ди­на че­ти­ри пу­та са­вла­дао „пар­ни ва­љак” на свом те­ре­ну. У се­зо­ни  2013/14. кад су се „ча­ра­па­ни” вра­ти­ли у елит­ни ранг срп­ског фуд­ба­ла, би­ли су бо­љи од „цр­но-бе­лих” у Кру­шев­цу (2:0), док су из Хум­ске од­не­ли бод (1:1).

Пар­ти­зан се окли­знуо под Баг­да­лом и у по­след­њој успе­шној шам­пи­он­ској тр­ци – у сезони  2016/17. године. Тад су се Не­над Шљи­вић и Јо­сип Про­јић по­тру­ди­ли да сва три бо­да оста­ну у Ла­за­ре­вом гра­ду, у за­вр­шни­ци ме­ча Ва­ле­ри Бо­жи­нов је са­мо убла­жио по­раз Пар­ти­за­на (1:2). На­ред­не се­зо­не иден­ти­чан сце­на­рио, по­но­во је На­пре­дак сла­вио на до­ма­ћем те­ре­ну са 2:1.

„Цр­но-бе­ли” су у по­след­њој де­це­ни­ји са­мо два пу­та ру­тин­ски сла­ви­ли у Кру­шев­цу. У че­тврт­фи­на­лу ку­па 2019. по­бе­ди­ли са ве­ли­ких 4:0, док су у се­зо­ни  2021/22. три­јум­фо­ва­ли 3:0.