Serbia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Стој­ко­вић у Ати­ни, Тањ­га у Ис­тан­бу­лу

Струч­ни штаб ре­пре­зен­та­ци­је Ср­би­је у скло­пу при­пре­ма за ква­ли­фи­ка­ци­о­не утак­ми­це про­тив Ма­ђар­ске 14. ок­то­бра у Бу­дим­пе­шти и Цр­не Го­ре три да­на ка­сни­је у Бе­о­гра­ду, гле­да­ће овог ви­кен­да не­ко­ли­ко на­ших игра­ча у ино­стра­ним клу­бо­ви­ма.

Се­лек­тор Дра­ган Стој­ко­вић од­ла­зи у Ати­ну, где ће су­тра уве­че при­су­ство­ва­ти дер­би­ју Па­на­ти­на­и­кос – ПА­ОК. За до­ма­ћи са­став игра­ју Фи­лип Ђу­ри­чић и Фи­лип Мла­де­но­вић, док је узда­ни­ца ти­ма из Со­лу­на Ан­дри­ја Жив­ко­вић. Пик­си ће се то­ком бо­рав­ка у глав­ном гра­ду Грч­ке ви­де­ти са тро­ји­цом ре­пре­зен­та­ти­ва­ца, као и Ми­ја­том Га­ћи­но­ви­ћем, јед­ним од нај­ве­ћих аду­та АЕК-а.

На пут ће и спорт­ски ди­рек­тор ФСС Ми­ро­слав Тањ­га. Не­ка­да­шњи ас Вој­во­ди­не и Цр­ве­не зве­зде у Ис­тан­бу­лу ће по­сма­тра­ти утак­ми­цу Фе­нер­бах­че – Ри­зе. Ду­шан Та­дић је је­дан од нај­бо­љих игра­ча нај­по­пу­лар­ни­јег тур­ског клу­ба ове се­зо­не. Пред­ви­ђен је на­рав­но и су­срет Тањ­ге и ка­пи­те­на Ор­ло­ва.

Се­лек­тор Ср­би­је об­ја­вио је у уто­рак ши­ри спи­сак са 34 кан­ди­да­та за пред­сто­је­ће ква­ли­фи­ка­ци­о­не ме­че­ве, ко­на­чан ће из­не­ти у јав­ност 6. ок­то­бра. На­шој ре­пре­зен­та­ци­ји по­треб­не су још две по­бе­де из пре­о­ста­ла три су­сре­та (Бу­гар­ска је по­след­њи ри­вал 19. но­вем­бра у Ле­сков­цу) да, без об­зи­ра на ре­зул­та­те кон­ку­ре­на­та, осво­ји бар дру­го ме­сто и пла­си­ра се на ЕП 2024. у Не­мач­кој.