Thailand

กองสลาก ปรับปรุงระเบียบ “ห้ามคนอายุต่ำกว่า 20 ปี” ขึ้นเงินลอตเตอรี่

ข่าวแนะนำ

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ.2560 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บัคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 ของระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ.2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ข้อ 5 ในระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ. 2560 ที่ถูกยกเลิกระบุไว้ว่า “ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ยื่นขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย”.

Football news:

Real Madrid put together a killing center - Modric-Casemiro-Kroos-for just 60 million euros. Even Luka Jovic was worth more
Zidane on 0:0 with Liverpool: We rode the storm and can be proud of our performance
2 Premier League clubs will play in the semi-finals of the Champions League for the 2nd time in 3 seasons
Zinedine Zidane: There are many masters at Real Madrid, but most of all I like the character of the guys
Emre Can: We played against probably the best team in the world. We can be proud of ourselves
Pep broke the curse of the Champions League: he took City to the semi-finals for the first time in five years. Only 4 players remained at the club from the last (and first) time for the club
Jurgen Klopp: Liverpool gave Real Madrid a bad feeling. We played well, but did not score