Thailand

ครม.อนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชย 118 ราย ที่ได้รับผลได้รับผลกระทบจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ครม.มีมติจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 118 ราย เป็นเงิน 34.34 ล้านบาทและให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและดูแลการจ่ายเงินชดเชย แต่ยังมีที่ยังไม่ได้รับการชดเชยอีก 1,190 ราย

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ภาพจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

2 มี.ค.2564 เว็บไซต์รัฐบาลไทยเผยแพร่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ให้มีการจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ (เงินชดเชยพิเศษฯ) ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  จำนวน 118 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 34.34 ล้านบาท โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิหรือทายาทของบุคคลดังกล่าว

ในมติที่ประชุมระบุว่าการจ่ายเงินชดเชยนี้เป็นไปตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ) และคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ร้องเรียนขอรับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

นอกจากนั้นยังอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงินโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการอื่นอีก 11 คน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการจ่ายเงินและจำนวนเงินค่าชดเชยพิเศษฯ โดยให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินชดเชยพิเศษฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษฯ ที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การจ่ายเงินจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ไม่ซ้ำซ้อน โดยสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและประโยชน์ที่ภาครัฐและประชาชนจะได้รับอย่างรอบคอบ ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ในสรุปข่าวการประชุม ครม. มีการระบุจำนวนคนและเงินที่จะได้รับการชดเชย โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 (76) เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 รับรองรายชื่อราษฎรที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ จำนวน 118 ราย ให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษฯ และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินชดเชยพิเศษฯ แก่ราษฎร จำนวน 118 ราย ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ เสนอ มีรายละเอียด ดังนี้

ทั้งนี้จากมติ ครม.ครั้งนี้ยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาสิทธิขอรับเงินชดเชยพิเศษฯ จนเป็นที่ยุติ คงเหลือ จำนวน 1,191 ราย จำแนกได้ ดังนี้
                     

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Football news:

Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR
Ex-referee Iturralde Gonzalez believes there was a penalty on Braithwaite. Andujar Oliver thinks not
Casemiro got 2 yellow cards in a minute and will miss Real Madrid's game with Getafe
Nacho about 2:1 with Barca: It was like a final, a very important victory. But Real Madrid still have a lot to do