Thailand

ความสุข ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม หัวใจการพัฒนาพลังงานไทยให้ยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 9 ปี ของการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 97(3) ภายใต้กำกับดูแล ของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ที่เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน ผู้แทนชุมชน ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ ตั้งแต่เริ่มตั้งไข่ และหัดเดิน ตั้งแต่การกำหนดกรอบ และเป้าหมายในการนำเงินมาพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ เรียนรู้การกำกับดูแลทางบัญชีการเงินให้มีความชัดเจนโปร่งใส จนกระทั่งเติบใหญ่และทำให้ชุมชนเรียนรู้วิธีการนำเสนอโครงการได้ด้วยชุมชนเอง ผ่านกระบวนการประชาคมในชุมชน กลั่นกรองและนำเสนอให้ กกพ.พิจารณา และเมื่อได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว ก็ยังเข้าไปช่วยดูแล การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้เงินให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม รวมแล้ว มากกว่า 56,000 โครงการ หรือมากกว่า 20,000 ล้านบาท ที่ผ่านความเห็นชอบของชุมชน และกกพ. เข้าไปมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากความสำเร็จในแง่ของจำนวนโครงการและมูลค่าแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสอนให้ให้ชุมชนเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง ในการที่จะร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ และประเมินผล จนถึงวันนี้ กกพ. และสำนักงาน กกพ. ประเมินว่า น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่ชุมชนก้าวสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญในการพัฒนาในขีดขั้นที่สูงขึ้นคือ ผ่านการกระจายอำนาจของ กกพ. ลงมายังชุมชน เพื่อให้สามารถพิจารณาอนุมัติโครงการได้เอง แต่ก่อนที่จะได้นำเสนอประเด็นนี้ต่อไป ในตอนนี้ใคร่ขอทบทวน และประเมินความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้ได้ทราบกันก่อน

ผลการประเมินผลการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ โดยได้ว่าจ้างบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด องค์กรที่สถานะเป็นกลางเข้ามาสำรวจ ประเมินผล กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 97(3) ก็ได้รับคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และมีพัฒนาการเพิ่มสูงขึ้น ในทุกๆ ปี ผลประเมินชี้ให้เห็นพัฒนาการ และการปรับตัวที่เข้มแข็งของชุมชน ท่ามกลางความพยายามของ กกพ. และสำนักงาน กกพ. ในการรณรงค์เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจให้กับชุมชน และผู้แทนชุมชน ด้วยการจัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจากทั่วประเทศ พร้อมกับเวทีการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนำเสนอผลสำเร็จผ่านนิทรรศการแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปสู่การแข่งขันยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการบริหารจัดการในแนวทางการสนับสนุนความโปร่งใส เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ ในแต่ละปี สำนักงาน กกพ. พยายามส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ให้กว้างขวาง ครอบคลุม ประชากรในชุมชนทุกกลุ่มให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้นในทุกปี เพื่อให้การจัดทำโครงการสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และได้ผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบความคุ้มค่า ความโปร่งใสจากชุมชนที่เข้มแข็งมากขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. ยังมีความเห็นว่า กระบวนการมีส่วนร่วมจากพื้นที่อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม ประชาชนในทุกกลุ่มในพื้นที่ ยังเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า มีการรณรงค์ตั้งแต่กระบวนคัดเลือกผู้แทนจากทุกหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นให้มีระบบการบริหารที่โปร่งใส เวทีการนำเสนอภาคประชาชนร่วมกันนำเสนอ และจัดทำโครงการชุมชน ในหลากหลายมิติอย่างสมดุล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพชุมชน และเสริมสร้างระบบสวัสดิการของประชาชน ที่สามารถสะท้อนความต้องการผ่านโครงการที่ดี และเป็นประโยชน์กระจายตัวอยู่ทุกชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ ที่ได้ดำเนินการประสบความสำเร็จ อาทิ โครงการส่งเสริมสนับสนุนสุขภาวะ โครงการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพหลัก และอาชีพเสริม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาทางด้านการศึกษา ทั้งหมดทำควบคู่ไปกับการร่วมกันดูแล สอดส่อง เพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์ และมีความโปร่งใสอย่างแท้จริง

เหนือสิ่งอื่นใด กกพ. และสำนักงาน กกพ. ถือว่าเราทำสำเร็จ และผ่านเป้าหมายแรกที่สำคัญได้อย่างน่าพอใจ คือการทำให้ พี่ น้อง ประชาชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ วันนี้ได้กลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ พี่น้อง ประชาชน นอกพื้นที่โรงไฟฟ้าที่มีความเข้าใจที่ดีอย่างถูกต้องได้ว่า ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับการพัฒนาพลังงานของประเทศได้อย่างเป็นสุข

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

Football news:

In 2010, Pirlo negotiated with Barca. The main playmaker of the generation was ready to go to Pep even in the rotation
Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury