Thailand

"กรมอุทยานฯ" แจ้งปิด "โครงการปลูกป่าถาวรฯ" 15 ปี ใช้งบฯ 1.05 หมื่นล. ปลูกป่าเขตอนุรักษ์ได้ 7 ล้านไร่"กรมอุทยานแห่งชาติฯ" แจ้งความสำเร็จ "โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ" ก่อนประกาศยุติโครงการ ปิดบัญชีกองทุนฯ ตลอด 15 ปี ใช้งบประมาณกว่า 1.05 หมื่นล้าน ปลูกป่าในเขตอนุรักษ์ 5,125,586.79 ไร่ นอกเขตอนุรักษ์ กว่า 2 ล้านไร่ แถมปลูกป่าสองข้างทางถนน/ฝั่งแม่น้ำ 94,435 กิโลเมตร ส่งงบประมาณคืน ก.คลัง 27 ล้านบาท

วันนี้( 14 ส.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบผลการดำเนินการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 และเห็นชอบให้ยุติโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอดังนี้

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 (ระยะที่ 1 - 3) ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2550 ได้ดำเนินการปลูกและบำรุงป่าต่อเนื่องจนสิ้นสุดภารกิจโครงการฯอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ 2,078,50.17 ไร่ ประกอบด้วย ผู้ร่วมโครงการฯ ดำเนินการปลูกและบำรุงป่า โดยออกค่าใช้จ่ายเองรวม 3 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชรับมอบมาดูแลต่อไปโดยบำรุงป่าจนครบ 10 ปี ,ปลูกป่าโดยเงินกองทุน 153,581ไร่ ,ปลูกป่าโดยเงินบูรณะทรัพย์สิน (เงินชดเชย) 1,741 ไร่

"ปลูกป่าโดยเงินงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปลูกเสริมป่าตามธรรมชาติและปลูกฟื้นฟูสภาพป่า 449,234 ไร่ ,พื้นที่เป้าหมายแปลงปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่าได้เองตามธรรมชาติ เกิดจากการเฝ้าระวังมิให้ราษฎรเข้าบุกรุกพื้นที่ เฝ้าระวังไฟป่าและการทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ป่าฟื้นคืน สภาพเอง มีลูกไม้และแม่ไม้ค่อนข้างหนาแน่น 2,442,440.62 ไร่ รวม 5,125,586.79 ไร่

2. การปลูกป่าในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ ประกอบด้วย การปลูกป่าสองข้างทาง และสองฝั่งแม่น้ำ 94,435.69 กิโลเมตร ,การปลูกในวัด เขตชุมชน และอื่น ๆ 1,414,130.17 ไร่ , ปลูกป่าโดยเงินกองทุน 1,044 ไร่ และ 3,860 ต้น

โดยตลอดโครงการ ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ ทั้ง 3 ระยะ พ.ศ. 2537 – 2550 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,512,494,370 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2537 - 2539 จำนวน 2,748,493,000 บาท ระยะที่ 2 พ.ศ. 2540 - 2545 จำนวน 3,954,445,900 บาท และระยะที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2550 จำนวน 3,809,555,470 บาท

สำหรับ โครงการปลูกป่าถาวรฯ ได้ดำเนินการบำรุงป่าต่อเนื่องจนสิ้นสุดภารกิจโครงการฯ อย่างสมบูรณ์แล้ว แต่ยังมีเงินบริจาคสมทบกองทุนโครงการฯ คงเหลืออยู่ในบัญชี “กองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้หารือกับกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และกฎหมาย รวมทั้งหารือว่า หน่วยงานใดจะเป็นผู้มีอำนาจยุติโครงการฯ

โดย กรมบัญชีกลาง เห็นว่า หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะยุติโครงการฯ หรือประสงค์จะใช้เงินดังกล่าวดำเนินการต่อไป ก็ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการปิดบัญชี “กองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

"และได้นำเงินกองทุนฯ คงเหลือหลังหักค่าธรรมเนียมทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินหน่วยงานภาครัฐ” จำนวน 27,941,161.97 บาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560".


Football news:

Tottenham bought Regilon from Real Madrid
Jurgen Klopp: Jota can give Liverpool what we don't have. It will make the game more unpredictable
Borussia Monchengladbach without nominal strikers will go to the match with Dortmund
Diogo Jota: Liverpool is one of the best clubs in the world. He can't be denied
Hames is already a fan at Everton: he participated in 4 goals out of 5, removed Gibbs and Bilic
Liverpool announced the purchase of Jota from Wolverhampton
Andrea Pirlo: it is Unlikely that Suarez will become a Juventus forward