เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ดังนี้

1. พระอธิการทองอินทร์ กตปุญโญ เป็น พระราชพัชรญาณมุนี ภาวนาวิธีธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิต ณ วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา1

2. พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระปัญญาวชิรโมลี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon