Thailand

ร้อง ป.ป.ช. สอบ ประมูลรถไฟไทยจีน

ร้อง ป.ป.ช. สอบ ประมูลรถไฟไทยจีน

เอกชนใหญ่ฟ้อง ป.ป.ช. สอบกรมบัญชีกลางอุ้มคนขาดคุณสมบัติประมูลรถไฟความเร็วสูงไทยจีน

บริษัท ITD-CREC NO.10 JV โดยนายชัยทัศน์ ทั่งหิรัญ ตัวแทนกิจการร่วมค้า ITD-CREC NO.10 JV เข้ายื่นหนังสือต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนของกรมบัญชีกลาง เลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามตำแหน่งและอำนาจเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ โดยมี นายอนุสรณ์ พรมานวิมล ผอ.กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.เป็นผู้รับเรื่อง

นายชัยทัศน์ กล่าวว่า กิจการร่วมค้า บริษัท ITD-CREC NO.10 JV มาร้องเรียนขอความเป็นธรรม ในฐานะบริษัทฯเป็นผู้ชนะการประมูลงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา งานสัญญาที่ 3-1 ระยะทาง 30.21 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กส.04/ปก./2562 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศให้กิจการร่วมค้า ITD-CREC NO.10 JV เป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ก.ย.63

อย่างไรก็ตามต่อมาได้มีบริษัทแห่งหนึ่งที่ รฟท.พิจารณาตามกฎหมายพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างแล้วเห็นว่าคุณสมบัติและผลงานไม่ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ได้ทำการอุทธรณ์ไปที่ “กรมบัญชีกลาง” และมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางที่ กค (กอร) 0405.5-52945 ลงวันที่ 21 ต.ค.63 ออกโดยคณะวินิจฉัยกรมบัญชีกลาง มีหลากหลายประเด็นที่เห็นว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามตำแหน่งและอำนาจ เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ

นายชัยทัศน์ กล่าวว่า การพิจารณาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องดำเนินการโดยรัดกุม ระมัดระวัง และมีมาตรฐานตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ใช่การใช้ดุลยพินิจและอำนาจเลือกปฏิบัติ เว้นข้อกำหนดกฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติและผลงานไม่ครบถ้วนเป็นผู้ชนะ จึงขอให้ประธาน ป.ป.ช.พิจารณาตรวจสอบกรมบัญชีกลางที่มีการเลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามตำแหน่งและอำนาจเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

Football news:

Pep about the Super League: We can't lose the national leagues. To create a super-Premier League, you need to reduce the number of participants
Derby midfielder Ayb has admitted to being depressed. Bellerin and Abraham supported the player
Liverpool scored 21 points less after 19 rounds of the Premier League than in the championship season. Only Chelsea have ever had a bigger difference
El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever
Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope
Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious