Thailand

รมต.พาณิชย์ เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ประจำจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี - รมต.พาณิชย์ เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ประจำจังหวัดเพชรบุรี ใช้เป็นแหล่งบริการเกษตรกรในการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรหวังนำไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต

เย็นวันนี้ (10 ส.ค.) ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 77 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี และได้ลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความพร้อมในการขับเคลื่อน ทั้งในด้านองค์ความรู้ที่มีบุคลากรที่มีความสามารถ เครื่องมือและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ทันสมัย

สำหรับศูนย์ AIC จังหวัดเพชรบุรี นอกจากจะเป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ที่ใช้เป็นแหล่งบริการเกษตรกรในการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานและสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ชุมช และประเทศอย่างยั่งยืนแล้ว ภายในศูนย์ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศ AIC เกษตรอินทรีย์และศูนย์ความเป็นเลิศ AIC ด้านเกลือทะเลไทยด้วย

เพื่อใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุน การใช้เครื่องจักรกลเกษตร รวมถึงการจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร smart farmer และ young smart farmer ในจังหวัด อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนและผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาศูนย์ AIC จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้ “โครงการฝึกอบรมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตร ปี 2563 จังหวัดเพชรบุรี” เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) / Smart Farmer / Young Smart Farmer ทั้งนี้ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง ระบบน้ำอัจฉริยะและแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์

โอกาสเดียวกันนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้คิดค้นขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา จำนวน 8 นวัตกรรม


Football news:

Manuel Pellegrini: When you play against Real Madrid and var, it's too much
PSV and Porto are Interested in Barcelona midfielder PUC. He doesn't want to leave the club
Puyol about Barcelona: If we want to win the championship, we need to perform very well
Schalke sacked Wagner. The team has not won the Bundesliga since January
Iacini on 3:4 with Inter: Even a draw would be an unfair result, given how many chances Fiorentina created
Ramos Pro 3:2 with Betis: the Referee tried his best and didn't do anything intentionally
Pep Guardiola: no one cares about the players. There were 2 weeks of pre-season, and now matches every 3 days, and so 11 months