สอศ. หารือเข้ม เล็งขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีเอกภาพ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  และสถาบันการอาชีวศึกษา จะต้องดำเนินการร่วมกันในการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา โดยเริ่มจากสร้างความเป็นเอกภาพของสถาบันการอาชีวศึกษา การสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาตามลำดับ รวมถึงวางแผนในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและตอบโจทย์กับการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) โดยเบื้องต้นจะดำเนินการ การรับโอนย้ายครูที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงาน พร้อมทั้งให้ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) หาแนวทางจัดสรรทุนการศึกษาให้กับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้สามารถกลับมาสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาได้ รวมไปถึงการ
เปิดรับสมัครคัดเลือกครูและบุคลากรของสถาบันเพิ่มในอนาคต

เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาก็เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานและสถานประกอบการ โดยการลดกระบวนการในการอนุมัติหลักสูตร เพื่อให้ทันสำหรับการเปิดเรียนในปีการศึกษาใหม่ที่จะถึงนี้ รวมทั้งการให้สถานประกอบการมาร่วมพัฒนาหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการของภาคเอกชน นอกจากนี้ได้มีการหารือในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เงินอุดหนุน ซึ่ง สอศ. จะนำไปศึกษาในรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป

QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon