Thailand

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา จัดงานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10


ศูนย์ข่าวศรีราชา - วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

วันนี้ ( 20 ก.ค.) วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ ได้จัดงานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 (The 10th ASEAN +C + I Symposium on Business Management Research) ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา โดยมีคณาจารย์, นักวิชาการ, นักวิจัย และนิสิตจากสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่กำหนดไว้ว่าจะดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆและดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ตลอดจนสังคมชุมชนให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อสร้างคุณค่างานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้มีโอกาสนำเสนองานวิจัยของตนเอง

โดยงานวิจัยหลาย ๆ ผลงานได้ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในองค์กรของนิสิต ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่านี้เอง วิทยาลัยฯ จึงขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้รับรู้เกี่ยวกับภาคธุรกิจในหลาย ๆ ประเด็นปัญหา

และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยระหว่างนักวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน โดยมีสถาบันการศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการบัญชี , การค้าการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ, ธุรกิจดิจิทัล, ธุรกิจบริการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม และเทคดนโลยีการผลิตและการบริการ เป็นต้น

ภายในงานยังมีการออกร้านสินค้าและกลุ่มธุรกิจการค้า สินค้าชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น บริเวณโถงทางเดินห้องอาหารชั้น 1 อีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th

Football news:

This is the best Milan in years: superkambekom with Juve (3 goals in 5 minutes!) saved the intrigue in Serie A
Zlatan Ibrahimovic: I am the President, player and coach! If I had been in Milan since the start of the season, we would have taken the scudetto
Sarri on the defeat by Milan: we played first-class football for 60 minutes. Then-turbidity
Pioli on the victory over Juve: Milan became a team. We can play even better
Pioli beat Juventus for the first time as a coach
Vardy has scored 10 goals for Arsenal in Premier League matches. Only Rooney has more
Ronaldo scores or gives an assist in 17 consecutive Serie A matches, where he scored 25 (21+4) points