Thailand

‘วรงค์’ ชวนยื่นศาลรธน. ขวางบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ขอ ‘นายกฯ’ ชะลอ ก่อนประกาศใช้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 กันยายน ที่ทำการพรรคไทยภักดี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี แถลงว่า ขณะนี้กำลังมีการลักไก่กันในสภาฯ โดยสมาชิกรัฐสภาได้ดำเนินการแก้ไขระบบการเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวไปสู่บัตร 2 ใบ โดยใช้กระบวนการฉ้อฉล เร่งรีบ ไม่รอบคอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งที่หัวใจสำคัญของประชุมใหญ่รัฐสภาอนุมัติให้รับหลักการในวาระแรกเพียงสองมาตรา คือมาตรา 83 และมาตรา 91 แต่ลักไก่เพิ่มมาตรา 86 เข้ามา

นอกจากนี้ยังมีการจำกัดสิทธิของประชาชนที่คุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ นั่นคือเจตนารมย์ของระบบจัดสรรปันส่วน มุ่งเน้นการพยายามทำให้ทุกคะแนนของประชาชนมีความหมายคะแนนที่ประชาชนเลือกทุกพรรคการเมืองจะต้องถูกนำมาคิดจัดสรรที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไม่ถูกทิ้งเสียเปล่า โดยทุกคะแนนที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง หรือไม่ได้รับการเลือกตั้งจะนำไปรวมเป็นคะแนนของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

การที่รัฐสภาดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แยกเป็นส.ส.เขต และบัญชีรายชื่อ จึงนำไปสู่ระบบผู้ชนะกินรวบ คะแนนผู้แพ้ถูกทิ้งน้ำ เป็นการทำลายสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิในคะแนนของประชาชนที่คุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญผ่านระบบจัดสรรปันส่วน เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 50 (1) กำหนดว่า บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“ดังนั้นเราจะใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมกันยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนที่จะถูกนักการเมืองทำลายทิ้งผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 28 กันยายน เวลา 09.30 น. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ และยืนยันว่าเราไม่ได้จัดม็อบ แต่เป็นการไปยื่นศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน” นพ.วรงค์ กล่าว

เมื่อถามว่า เพราะอะไรถึงเพิ่งยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพราะอีกไม่กี่วันก็จะครบกำหนดที่นายกรัฐมนตรีจะต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ นพ.วรงค์ กล่าวว่า สิทธิประชาชนไม่จำกัดเวลา เหตุที่ตนเพิ่งยื่น เพราะเพิ่งทราบ เนื่องจากมีนักกฎหมายห่วงบ้านเมืองและแจ้งช่องทางให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เพราะเรื่องนี้ถือเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จำกัดสิทธิของประชาชน

ถามต่อว่า หากนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ แล้ว จะดำเนินการอย่างไรต่อไป นพ.วรงค์ กล่าวว่า กฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ตลอด แม้ว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ ไปแล้วก็สามารถร้องได้ เพราะรัฐธรรมนูญให้สิทธิกับประชาชน ซึ่งนักการเมืองคงคิดไม่ถึงที่กล้าตัดสิทธิของประชาชน

เมื่อถามว่า จะมีการยื่นกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ นพ.วรงค์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญใหญ่สุดและสูงสุด โดยกำหนดให้โดยกำหนดให้ประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ไม่มีปัญหา โดยมาตรา 213 เป็นหัวใจสำคัญที่ประชาชนจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

เมื่อถามว่า การยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ มองว่าพรรคก้าวไกล (ก.ก) จะได้ประโยชน์หรือไม่ จากระบบการเลือกตั้งเดิม นพ.วรงค์ กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า พรรคก้าวไกลเป็นคนไทยหรือไม่ ถ้าเป็นคนไทยก็ได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

ถามต่อว่า การยื่นครั้งนี้จะถูกมองว่าเป็นเพราะพรรคเล็กเสียบเปรียบกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ นพ.วรวงค์ กล่าวว่า เราไม่สนใจ แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือเมื่อจังหวัดไหนไม่เลือกก็จะไม่ได้รับการดูแล ดังนั้นประชาชนมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและการแก้ไขบัตรเลือกตั้ง ตนก็ไม่เคยกลัวและเป็นแชมป์ผูกขาดบัตรเลือกตั้ง 2 ใบมาตลอด แต่ตนมองว่าบัตรเลือกตั้งสองใบนำไปสู่เผด็จการรัฐสภา เพื่อให้นายทุนสามานย์ครอบงำรัฐสภา ทำให้ประเทศกลับสู่วงจรเดิมประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษาเราจึงไม่ควรนำกลับไปสู่วงจรเดิม การแก้ไขและการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นเป็นการสุกเอาเผากินรักไก่ เพราะมีมาตราเชื่อมโยงหลายมาตรา แต่กลับเสนอแก้ไขสองมาตราตั้งแต่ต้น ถ้าเราแฟร์ๆควรยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ตอนนี้สมาชิกรัฐสภายังมีเวลา เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งกำหนดระยะเวลาจึงให้นับวันราชการถัดไป โดยจะครบกำหนดในวันที่ 28 กันยายน และขอให้นายกฯ เป็นวีรบุรุษของประเทศพิทักษ์ความถูกต้อง ถ้านายกฯ ไม่ร้องศาลก็ไม่เป็นอะไร แต่วันนี้ประชาชนเตรียมร้องเพื่อสิทธิ เสรีภาพ

เมื่อถามว่า เงื่อนไขนี้จะนำไปสู่การทำรัฐประหารหรือการฉีกแล้วธรรมนูญอีกหรือไม่ นพ.วรงค์ กล่าวว่า ตอนยังมองไม่เห็นในการทำรัฐประหาร เพราะเราไม่ได้สร้างเงื่อนไข แต่นักการเมืองแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ครั้งนี้ประชาชนยังไม่ถึงกับเดือด แต่ก็ไม่มีความสุขจึงใช้กระบวนการกฎหมายในการแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามอยากให้นายกรัฐมนตรีชะลอการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เอาไว้ก่อน เพื่อให้ประเทศไปได้ดีอย่านำเสียงข้างมากลากไปของรัฐสภา เพราะตอนนี้เป็นเผด็จการรัฐสภาอ่อนๆ รวมถึงส.ส.อย่าดื้อ ต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้อง

เมื่อถามว่า กังวลเสียงสะท้อนจากรัฐบาลไม่รับฟังหรือไม่ นพ.วรงค์ กล่าวว่า ตอนนี้ตนไม่กังวลหลังจากที่เห็นมาตรา 213 ประกอบกับมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่ผ่านมาตนจึงชงให้นายกรัฐมนตรีเตะเข้าโกลล์ทุกลูก ถ้าครั้งนี้ท่านเตะจะสง่างามมาก รวมถึงส.ส.และส.ว.ยังมีเวลา

Football news:

Gary Lineker: I don't understand why Lacazette doesn't play anymore. Probably there must be a reason, but I don't see it
Infantino about the World Cup every 2 years: The pros are obvious. When it was decided to hold it once every 4 years, there were 40 teams, and now 211
Arteta on 2-2 with Crystal Palace: Arsenal dominated at the beginning, but lost control of the game
Ben Foster: Being a goalkeeper, you think: Lord, don't let Salah get through. He is one of the best players in the world at the moment
Neville about Manchester United: Ask Sulscher in a personal conversation if he would like to return last year's squad, and he will say yes
Pique organized the Balloon World Cup. It's simple: you can't drop 🎈 on the floor. Although who said just?!
Lacazette on the goal in the 95th minute: Arsenal showed character. I have to work to get time