Tunisia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

انطلاق أشغال الاجتماع الأربعين للجنة الاتّحاد ...

ÇäØáŞÊ ÕÈÇÍ Çáíæã ÇáÇËäíä ¡ ÈãŞÑø ÇáÅÏÇÑÉ ÇáÚÇãÉ ááÏíæÇäÉ ÇáÊæäÓíÉ ÃÔÛÇá ÇáÇÌÊãÇÚ ÇáÃÑÈÚíä ááÌäÉ ÇáÇÊøÍÇÏ ÇáÌãÑßí ÇáÚÑÈí ÊÍÊ ÇÔÑÇİ ÇáÃãÇäÉ ÇáÚÇãÉ áÌÇãÚÉ ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ æÈãÔÇÑßÉ ÃÚÖÇÁ áÌäÉ ÇáÊøÚÑíİÉ ÇáÌãÑßíÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáãæÍøÏÉ ÇáÊí ÊãËøá 17 ÈáÏÇ ÚÑÈíÇ ãä ÈíäåÇ ÊæäÓ.

æÌÑÊ İÚÇáíÇÊ ÇáÇİÊÊÇÍ ÊÍÊ ÅÔÑÇİ ÇáãÏíÑÉ ÇáÚÇãÉ ááÏíæÇäÉ äÌÇÉ ÇáÌæÇÏí æãÏíÑ ÅÏÇÑÉ ÇáÊßÇãá ÇáÇŞÊÕÇÏí ÈÌÇãÚÉ ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ ÈåÌÊ ÃÈæ ÇáäøÕÑ æÈÍÖæÑ ËáÉ ãä ããËáí ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ ÇáÔŞíŞÉ æÇáÕÏíŞÉ ÇáãÔÇÑßÉ Èßáø ãä ÇáÈÍÑíä æÇáÌÒÇÆÑ æÇáããáßÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÓÚæÏíÉ æÇáÓæÏÇä æÚãÇä æİáÓØíä æŞØÑ æÇáßæíÊ æáíÈíÇ æÇáíãä ÅÖÇİÉ Åáì ããËáíä Úä ÇáÃãÇäÉ ÇáÚÇãÉ áÏæá ãÌáÓ ÇáÊÚÇæä ÇáÎáíÌí æÇáÃãÇäÉ ÇáÚÇãÉ áÌÇãÚÉ ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ. ßãÇ ÍÖÑ ÇáÅÌÊãÇÚ ããËáæä Úä æÒÇÑÇÊ ÇáãÇáíÉ æÇáÔÄæä ÇáÎÇÑÌíÉ æÇáÊÌÇÑÉ æÇáÕäÇÚÉ æÇáİáÇÍÉ.

æ ÃÚÑÈÊ ÇáãÏíÑÉ ÇáÚÇãÉ ááÏíæÇäÉ¡ İí ßáãÉ ÇİÊÊÇÍíÉ ÈÇáãäÇÓÈÉ ¡ Úä ÊŞÏíÑåÇ æÔßÑåÇ ÇáÎÇáÕ ááÃãÇäÉ ÇáÚÇãÉ áÌÇãÚÉ ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ Úáì ÊáÈíÉ ÇáÏÚæÉ áÇÓÊÖÇİÉ ÇáÏíæÇäÉ ÇáÊæäÓíÉ áåĞÇ ÇáÇÌÊãÇÚ æáßÇİÉ ÃÚÖÇÁ áÌäÉ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÌãÑßí ÇáÚÑÈí ááÍÖæÑ æÇáãÔÇÑßÉ İí İÚÇáíÇÊå.


ßãÇ ÃßÏÊ Úáì ÃåãíÉ ÇáÌåæÏ ÇáãÑãæŞÉ ÇáÊí íÊã ÈĞáåÇ ãä ŞÈá ßÇİÉ ÃÚÖÇÁ İÑíŞ ÇáÚãá áæÖÚ ÂáíÇÊ ßİíáÉ ÈÊßæíä ÌÏæá ÊÚÑíİÉ ÚÑÈí ãæÍÏ æáÖÈØ ÂáíÇÊ áÊÍÏíÏ æÊæÍíÏ ÇáÑÓæã ÇáÌãÑßíÉ ãÚ ÇáÚÇáã ÇáÎÇÑÌí æĞáß ÓÚíÇ áÇÓÊßãÇá ãÊØáÈÇÊ ÅÑÓÇÁ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÌãÑßí ÇáÚÑÈí ÇáĞøí íÔßá ãØãÍÇ áÌãíÚ ÃÚÖÇÁå.
æãä ÌåÊå Ëãä ãÏíÑ ÅÏÇÑÉ ÇáÊßÇãá ÇáÇŞÊÕÇÏí ÈÌÇãÚÉ ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ ¡ ãÌåæÏÇÊ ÇáÏíæÇäÉ ÇáÊæäÓíÉ áÅäÌÇÍ ÇáÇÌÊãÇÚ (40) ááÌäÉ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÌãÑßí ÇáÚÑÈí ßãÇ Èíä Ãäø ÇáãÍÇæÑ ÇáÊí ÓíÊã ÊäÇæáåÇ ÊÊÚ᪠ÈãäÇŞÔÉ ÎáÇÕÉ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáŞíãÉ ÇáÊí Êã ÇäÌÇÒåÇ ÈÇáÊÚÇæä Èíä ÌÇãÚÉ ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ æÈÑäÇãÌ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ÇáÅäãÇÆí ÇáãÊÚáŞÉ ÎÇÕÉ ÈÏÑÇÓÉ ÂËÇÑ æÂáíÇÊ ÊæÒíÚ ÇáÍÕíáÉ ÇáÌãÑßíÉ İí ÅØÇÑ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÌãÑßí ÇáÚÑÈí ÅÖÇİÉ Åáì ÇáÊØÑŞ Åáì ÏÚã ÏæÑ ÇáÌãÇÑß İí ãÌÇá ÍãÇíÉ ÇáÕäÇÚÉ ÇáãÍáíÉ æÂáíÉ ÏÚã æÊÔÌíÚ ÇáÕäÇÚÉ ÇáæØäíÉ áßá ÈáÏ ÚÖæ ÈÇáÇÊÍÇÏ ÇáÌãÑßí ÇáÚÑÈí ÚáÇæÉ Úáì ãäÇŞÔÉ ÂáíÇÊ ÇáãÑæäÉ æÇáÊÏÑøÌ ááÇäÖãÇã ááÇÊøÍÇÏ.
æÓÊÊæÇÕá ÃÔÛÇá åĞÇ ÇáÇÌÊãÇÚ æİŞ ÈáÇÛ ÕÇÏÑ Úä ÇáÅÏÇÑÉ ÇáÚÇãÉ ááÏíæÇäÉ¡ Åáì ÛÇíÉ íæã ÇáÃÑÈÚÇÁ ÛÑÉ İíİÑí 2023 æÓíÊãø ÅÕÏÇÑ ÈíÇä ÎÊÇãí íÊÖãøä ãÎÑÌÇÊ ÇáÇÌÊãÇÚ æÇáÊæÕíÇÊ ÇáÊí ÓíÊã ÑİÚåÇ Åáì ÇáãÌáÓ ÇáÇŞÊÕÇÏí æÇáÇÌÊãÇÚí áÌÇãÚÉ ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ¡ ßãÇ ÓíÊã ÇáÇÊøİÇŞ Úáì ãæÚÏ æãßÇä ÇäÚŞÇÏ ÇáÇÌÊãÇÚ ÇáÍÇÏí æÇáÃÑÈÚíä ááÌäÉ ÇáÇÊøÍÇÏ ÇáÌãÑßí ÇáÚÑÈí.