Ukraine

Коронавірус загущує кров

На розтинах патологоанатоми спостерігають у легенях померлих не класичну картину пневмонії, а множинні тромботичні ураження

Ілюстрація American College of Cardiology

Приблизно у 30% пацієнтів з важким перебігом Covid-19 недуга ускладнюється тромбозами різної вираженості і локалізації — від мікротромбів у капілярах, які викликають шкірні прояви недуги, до легеневої тромбоемболії. Це — загальні дані по країнах Європи.

Британські медики кажуть, що ця цифра є заниже­ною — тромби виявляють у кожного другого важ­кого хворого. Патолого­анатоми підтверджують спостереження колег, які займаються лікуван­ням «ковідних» хворих: на розтинах спостерігають у легенях померлих не кла­сичну картину пневмонії, а множинні тромботичні ураження на тлі обширно­го запалення.

«Будь-які важкі про­цеси в організмі (різні види шоку, важкі трав­ми, бактеріальний сеп­сис. — Авт.) впливають на систему згортання крові, викликаючи т. зв. ДВЗ-синдром (дисемі­новане внутрішньосу­динне згортання), що, своєю чергою, загрожує розвитком поліорган­ної недо­статності і, відповід­но, смер­тю, — каже к.м.н., професорка кафедри терапії Української військово-медичної академії Мар’яна Се­люк.

— У ви­падку з Covid-19 ДВЗ-синдром виникає частіше, ніж при інших вірусних інфекційних захворюваннях (за спо­стереженнями меди­ків з різних країн, ДВЗ-синдром розвивався на четверту добу захворю­вання у 70% померлих. — Авт.). Загущення крові і, відповідно, поява дріб­них кров’яних згустків може призвести до бло­кування кровопостачан­ня життєво важливих ор­ганів — не тільки легень, а й серцевого м’яза чи го­ловного мозку. Ось чому пацієнтам з Covid-19, особливо тим, які мають супутні серцево-судин­ні патології, лікарі, керу­ючись відповідними про­токолами, призначають антикоагулянти (лікар­ські препарати, які галь­мують процес згортан­ня крові. — Авт.). Звісно, не всім, бо певні захво­рювання печінки і нирок слугують протипоказан­ням до застосування цих ліків. Аспірин, який на регулярній основі приймають хворі з кар­діопатологіями, у цій си­туації не працює. Йдеть­ся про інші препарати".

Гіперкоагуляція нерід­ко є… єдиним симптомом коронавірусної інфекції. Пацієнта госпіталізують з інфарктом міокарда чи ін­сультом, а при проведен­ні тесту на SARS-CoV-2 з’ясовується, що людина інфікована цим вірусом, і з великою ймовірністю саме активність цього ві­русу і призвела до таких наслідків. Як повідомля­ють американські ЗМІ, відколи почалася панде­мія, кількість пацієнтів, молодших 40 років, які поступають у стаціона­ри зі серцево-судинними проблемами, зросла… у сім разів! Лікарі б’ють на сполох: це — не випадко­вість і не наслідок того, що люди перебувають у стані хронічного стресу, а тому «серце у них не ви­тримує».

Ще одна небезпе­ка, яка чигає на хворих (особливо на молодих, які до того, як захворіти на Covid-19, на здоров’я не скаржились), — цито­кіновий шторм. Як пояс­нює Мар’яна Селюк, ві­рус проникає не лише у клітини легень, а й кліти­ни серця, кишечнику, ни­рок, печінки (ось чому «ковід» некоректно порів­нювати із грипом та інши­ми ГРВІ). Збудник може тижнями поширюватися організмом, захоплюю­чи нові клітини і уникаючи при цьому імунної відпо­віді. Коли імунітет «усві­домить» ступінь уражен­ня, його реакція може виявитися надто бурхли­вою. Імунна система по­чинає синтезувати ци­токіни — молекули, які активують запалення, по­кликане стримати і зни­щити вірус. Але ці мо­лекули синтезуються у надмірних кількостях, тож запалення виходить з-під контролю…

Football news:

Ronald Koeman: Everyone knows that my dream is to train Barca
Robbie Fowler: Werner is not good enough for Liverpool
🏡Perfect Cavani quarantine: feeds calves and mows grass
Chelsea has a verbal agreement with Werner. The documents are almost ready
Bonucci on the move to Milan: It wasn't useless. I have become a better person
LeBron, Liverpool and Barcelona support the protests in the US. It is (almost) impossible to understand why, but let's try
Handshakes are now banned, but where did they come from and when did they come to football? By the way, they were banned even in the 20s after the Spanish